Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Alopesi Areatada Tiroid Disfonksiyonu

1.

Sina Hospital, Department of Dermatology, Azadi Avenue, Tabriz, Iran

Endocrinol Res Pract 2019; 23: 92-96
DOI: 10.25179/tjem.2018-63547
Okunma: 807 İndirilme: 190 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2019

ÖZET

Amaç: Alopesi areata, tiroid disfonksiyonu gibi otoimmün bozukluklarla sıklıkla ilişkilidir. Bu çalışmada, İran populasyonunda alopesi areata hastalarındaki tiroid disfonksiyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu vaka kontrol çalışmasına 80 alopesi areata hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 122 sağlıklı birey alındı, daha sonra da gruplar arasında serum tiroid stimüle edici hormon ve anti-tiroid peroksidaz düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, alopesi areata hastalarının hepsinde tiroid stimüle edici hormon (%10’a karşı %8,2; p=0,66) ve anti-tiroid peroksidaz düzeylerinde (%15,6’ya karşı %23,8; p=0,14) benzer oranda artış mevcuttu. Hastalık süresi >6 ay olan hastalarda antitiroid peroksidaz düzeyleri (%42,9’a karşı %16,9; p=0,01) anlamlı olarak daha yüksekti, tiroid stimüle edici hormon düzeyleri (%19’a karşı %6,8; p=0,1) arasında ise fark bulunmadı. Kadın hastalarda, erkeklere göre daha yüksek anormal anti-tiroid peroksidaz düzeyleri (%35’e karşı %12,5; p=0,01) mevcuttu. Sonuç: Tiroid stimüle edici hormon ve tiroid antikorları, alopesi areata hastalarında normal popülasyona göre anlamlı olarak artmamıştır. Bununla birlikte, tiroid antikorlarının, kadınlarda ve hastalık süresinin ilerlemesi ile arttığı bulunmuştur. Bu nedenle, alopesi areata hastalarında tiroid fonksiyonu ve antikorları, özellikle kadınlarda ve uzun süre hastalığı olan bireylerde farklı zaman periyotlarında değerlendirilmelidir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135