Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Original Article

Relation Between Night Eating Syndrome and Academic Grades Among University Students

1.

Department of Nursing, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia

2.

Department of Physical Therapy and Health Rehabilitation, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia

3.

Department of Biostatistics, College of Medicine, Majmaah Saudi Arabia

4.

Department of Medical Physiology, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University Majmaah, Province Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Turk J Endocrinol Metab 2019; 23: 85-91
DOI: 10.25179/tjem.2018-63015
Read: 40 Downloads: 18 Published: 01 June 2019

ABSTRACT

Objective: Night eating syndrome refers to a condition, characterized by night hyperphagia and nocturnal ingestions that are often accompanied by an altered sleep and mood pattern. It is very common among students, who become prone to night eating syndrome owing to sleep deprivation and nocturnal eating habits. Adherence to such behavior increases the chances of poor higher mental function and an altered circadian rhythm, eventually resulting in compromised learning and academic failures. The present study intended to explore the relationship between night eating syndrome, grade point average, age, and body mass index of students attending college.

Material and Methods: The present study was based on a cross-sectional correlation design to find a correlation between night eating syndrome and academic achievement among students studying in the College of Applied Medical Sciences. Students who participated in the study were asked to complete a paper-based Night Eating Syndrome Diagnostic Questionnaire. The participants were categorized into four groups, namely, non-night eating syndrome, mild-night eating syndrome, moderate-night eating syndrome, and fullnight eating syndrome based on the scores they received in the questionnaire. The registration department of the University provided the grade point average to the students at the end of the academic semester.

Results: The questionnaire results categorized 86 students (35.7%) into mild night eating syndrome, 32 (13.3%) into moderate night eating syndrome, and 23 (9.5%) into full night eating syndrome. An increase in the body mass index was found to be associated with night eating syndrome, with an odds ratio of 1.113 (95% confidence interval, 1.071-1.156), Wald χ2 (1)=29.918, p<0.001. A decrease in the grade point average was associated with night eating syndrome, with an odds ratio of 2.1876 (95% confidence interval, 1.765-3.886), Wald χ2 (1)=33.318, p<0.001.

Conclusion: The present study concluded that night eating syndrome exerts detrimental effects on the academic performance of university students.

Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu ve Akademik Derece Arasındaki İlişki

ÖZET

Amaç: Gece yeme sendromu, genellikle ruh hâli ve uyku paterninde değişikliğin eşlik ettiği gece hiperfajisi ve gece beslenmeleri ile karakterize bir durumu ifade eder. Uyku yoksunluğu ve gece yeme alışkanlıkları nedeni ile gece yeme sendromuna yatkın hâle gelen öğrenciler arasında çok yaygındır. Bu tür davranışların sürekliliği, yüksek zihinsel işlevlerde zayıflık ve sirkadiyen ritimde değişiklik riskini artırır ve sonunda öğrenmede baskılanmaya ve akademik başarısızlıklara neden olur. Bu çalışmada, üniversiteye giden öğrencilerde gece yeme sendromu, not ortalaması, yaş ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Uygulamalı Tıp Bilimleri Üniversitesinde okuyan öğrencilerin akademik başarısı ve gece yeme sendromu arasında bir korelasyon bulmak için kesitsel korelasyon tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden, basılı hâldeki Gece Yeme Sendromu Tanı Anketi’ni doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar ankette aldıkları puanlara göre non-gece yeme sendromu, hafif gece yeme sendromu, orta gece yeme sendromu ve tam gece yeme sendromu olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Üniversitenin kayıt bölümü, akademik dönem sonunda öğrencilere not ortalaması vermiştir.

Bulgular: Anket sonuçları 86 (%35,7) öğrenciyi hafif gece yeme sendromu, 32 (%13,3) öğrenciyi orta gece yeme sendromu ve 23 (%9,5) öğrenciyi tam gece yeme sendromu olarak kategorize etmiştir. Beden kitle indeksindeki artış gece yeme sendromu ile ilişkili bulunmuştur [odds oranı=1,113 (%95 güven aralığı, 1,071-1,156), Wald χ2 (1)=29.918, p<0,001]. Not ortalamalarındaki azalma gece yeme sendromu ile ilişkili bulunmuştur [Odds oranı=2,1876 (%95 güven aralığı, 1,765-3,886), Wald χ2 (1)=33.318, p<0,001].

Sonuç: Bu çalışmada, gece yeme sendromunun üniversite öğrencilerinin akademik performansı üzerinde zararlı etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords: Gece yeme sendromu; not ortalaması; beden kitle indeksi; yeme bozukluğu

 

Files
TURKISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846