Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Review

Diabetes-Specific Antibodies and Their use in Clinical Practice

1.

Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey

2.

İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk J Endocrinol Metab 2011; 15: 8-12
Read: 39 Downloads: 17 Published: 01 March 2011

ABSTRACT

Type 1A diabetes results from the destruction of the insulin-secreting islet b-cells by an immune-mediated process. In the majority of patients, the clinical course is typical and there is no doubt about the diagnosis. However, the measurement of autoimmune diabetes markers is very useful in some situations such as differential diagnosis of type 1A diabetes and early-onset type 2 diabetes, as well as  in the detection of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) cases. Moreover, in the type 1A diabetes prevention studies, autoimmune markers are needed for detection of individuals under risk and for their follow-up. The autoantibodies widely used in clinical course are: ICAs, IAA, GADA and IA-2 / IA-2b. Recently, a novel marker, ZnT8A, is described as a b-cell-specific antibody. In the present paper, the assay and clinical use of diabetes-specific autoantibodies are reviewed.

Diyabete Özgü Antikorlar ve Klinik Pratikte Kullanımları

Özet

Tip 1A diyabet insülin sekrete eden pankreas adacık b hücrelerinin immun aracılı yıkımı sonucunda gelişir. Hastaların çoğunda klinik seyir tipiktir ve tanıda kuşku yoktur. Ancak diyabete özgü otoimmun göstergelerin ölçümü, tip 1A diyabetin erken tip 2 diyabetten ayırımı ve erişkinde gizli otoimmun diyabet (LADA) vakalarının tespiti gibi durumlarda önemli yararlar sağlamaktadır. Ayrıca tip 1A diyabetin önlenmesine ilişkin çalışmalarda riskli kişilerin tespit edilmesi ve izlenmesinde otoimmun göstergelere ihtiyaç vardır. Klinik kullanımda en yaygın olarak kullanılan otoantikorlar ICA, IAA, GADA ve IA-2 / IA-2b’dır. Son yıllarda, yeni bir gösterge olarak b hücresine özgü bir antikor olan ZnT8A da tanımlanmıştır. Bu makalede diyabete özgü otoantikorların ölçüm ve klinikte kullanımları irdelenmiştir. 

Keywords: Tip 1 diyabet, otoantikor, ICA, IAA, GADA, IA-2, IA-2b, ZnT8A

Files
TURKISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846