Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu ve Akademik Derece Arasındaki İlişki

1.

Department of Nursing, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia

2.

Department of Physical Therapy and Health Rehabilitation, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia

3.

Department of Biostatistics, College of Medicine, Majmaah Saudi Arabia

4.

Department of Medical Physiology, College of Applied Medical Sciences, Majmaah University Majmaah, Province Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Endocrinol Res Pract 2019; 23: 85-91
DOI: 10.25179/tjem.2018-63015
Okunma: 1801 İndirilme: 314 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2019

ÖZET

Amaç: Gece yeme sendromu, genellikle ruh hâli ve uyku paterninde değişikliğin eşlik ettiği gece hiperfajisi ve gece beslenmeleri ile karakterize bir durumu ifade eder. Uyku yoksunluğu ve gece yeme alışkanlıkları nedeni ile gece yeme sendromuna yatkın hâle gelen öğrenciler arasında çok yaygındır. Bu tür davranışların sürekliliği, yüksek zihinsel işlevlerde zayıflık ve sirkadiyen ritimde değişiklik riskini artırır ve sonunda öğrenmede baskılanmaya ve akademik başarısızlıklara neden olur. Bu çalışmada, üniversiteye giden öğrencilerde gece yeme sendromu, not ortalaması, yaş ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Uygulamalı Tıp Bilimleri Üniversitesinde okuyan öğrencilerin akademik başarısı ve gece yeme sendromu arasında bir korelasyon bulmak için kesitsel korelasyon tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden, basılı hâldeki Gece Yeme Sendromu Tanı Anketi’ni doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar ankette aldıkları puanlara göre non-gece yeme sendromu, hafif gece yeme sendromu, orta gece yeme sendromu ve tam gece yeme sendromu olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Üniversitenin kayıt bölümü, akademik dönem sonunda öğrencilere not ortalaması vermiştir. Bulgular: Anket sonuçları 86 (%35,7) öğrenciyi hafif gece yeme sendromu, 32 (%13,3) öğrenciyi orta gece yeme sendromu ve 23 (%9,5) öğrenciyi tam gece yeme sendromu olarak kategorize etmiştir. Beden kitle indeksindeki artış gece yeme sendromu ile ilişkili bulunmuştur [odds oranı=1,113 (%95 güven aralığı, 1,071-1,156), Wald χ2 (1)=29.918, p<0,001]. Not ortalamalarındaki azalma gece yeme sendromu ile ilişkili bulunmuştur [Odds oranı=2,1876 (%95 güven aralığı, 1,765-3,886), Wald χ2 (1)=33.318, p<0,001]. Sonuç: Bu çalışmada, gece yeme sendromunun üniversite öğrencilerinin akademik performansı üzerinde zararlı etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135