ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Work Patterns of Mothers Influence the Weights of Their Children
Annelerin Çalışma Şekli Çocuklarının Vücut Ağırlıklarını Etkilemektedir
Received Date : 21 Dec 2017
Accepted Date : 16 Apr 2018
Doi: 10.25179/tjem.2017-59385 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:72-77
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Recent studies have reported a positive association between paid work hours of mothers and obesity in their children. Like most of other hospitals, nurses at our center work either on irregular shifts or on a regular basis. The aim of this study was to analyze factors affecting the weights of the children of female nurses. Material and Methods: We evaluated 100 children of female nurses on duty at our hospital. We prepared a questionnaire including details such as the gender of the child, birth-weight, education level and working status of both parents, duration of breastfeeding, age at which supplementary food was first introduced, exercise habits, snacking habits, and identity of caretakers while the mothers were at work. We calculated the body mass index percentiles using standard growth charts. Results: According to the standard body mass index percentiles, 13 children were underweight, 53 had normal weight, 14 were overweight, and 20 were obese. The weight patterns of children were positively associated with regular maternal workstyle (p=0.016), frequency of snacking habits (p=0.003), and caesarian birth (p=0.04). Children of nurses working on shifts were more likely to be underweight compared to those working on fixed schedules. There was no association between the weight patterns of children and education levels of parents, working status of fathers, duration of lactation, birth-weight, gender, order of birth, and supplementary food consumption patterns. Conclusion: Irregular working hours of mothers can cause irregular and insufficient nutrition for their children. The mother is generally unable to supervise the child during feding hours. These findings need to be confirmed through more studies on a large scale.
ÖZET
Amaç: Yakın geçmişte yapılan çalışmalarda, annenin maaşlı çalışma süreleri ile çocukluk obezite arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Birçok hastanede olduğu gibi, hastanemizde de hemşireler düzensiz vardiya ya da mesai usulü çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, kadın hemşirelerin çocuklarının vücut ağırlıklarını etkileyebilecek olan bazı faktörler irdelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde çalışan kadın hemşirelerin toplam 100 çocuğu çalışmaya dâhil edildi. Çocuğun cinsiyeti, doğum ağırlığı, her iki ebeveyninin çalışma şekilleri, her iki ebeveyninin eğitim durumu, anne sütü alma süresi, ek gıdaya başlama yaşı, egzersiz alışkanlıkları, atıştırma alışkanlıkları, anne çalışırken bakıcının kim olduğu ile ilgili bir anket hazırlandı ve her çocuk için dolduruldu. Standart büyüme eğrileri kullanılarak beden kitle indeksi persentilleri hesaplandı. Bulgular: Standart beden kitle indeksi persentillerine göre çocukların 13’ü düşük kilolu, 53’ü normal kilolu, 14’ü fazla kilolu ve 20’si obez olarak hesaplandı. Çocukların ağırlıkları annenin düzenli mesai çalışması (p=0,016), atıştırma alışkanlıkları (p=0,003) ve sezaryen doğum (p=0,04) ile ilişkili bulundu. Vardiya usulü çalışan hemşirelerin çocukları mesai çalışan hemşire-çocuklarına göre daha çok düşük kilolu olma eğiliminde idi. Çocukların vücut ağırlıkları ile ebeveynlerin eğitim durumu, babanın çalışma şekli, anne sütü alma süresi, doğum kilosu, cinsiyet, doğum sırası ve ek gıdaya başlama yaşı arasında ilişki saptanmadı. Sonuç: Annenin düzensiz çalışması çocuklarının düzensiz ve yetersiz beslenmelerine yol açabilmektedir. Beslenme saatlerinde anne çocuğunu gözlemleyememektedir. Bulgularımız daha büyük ölçekli çalışmalarla doğrulanmalıdır.