ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Type 2 Diabetes Mellitus and Functional Hypoparathyroidism
Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Fonksiyonel Hipoparatiroidi
Received Date : 05 Jun 2014
Accepted Date : 05 Nov 2014
Doi: 10.4274/tjem.2591 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The present study aims to investigate the effect of blood sugar regulation and vitamin D levels on calcium metabolism and parathormone levels in patients with type 2 diabetes mellitus.
Material and Method: We included 132 patients with type 2 diabetes mellitus who presented to our outpatient clinic for regular check up between August 2013 and October 2013. Fasting blood glucose, HbA1c, calcium, phosphorus, magnesium, albumin, creatinine, parathormone, 25-Hydroxy vitamin D [25(OH)D], spot urinary calcium and creatinine levels were studied for each patient.
Results: Vitamin D levels were below 30 ng/mL in 96.9% (n=128) and below 20 ng/mL in 78.7% (n=102) of the patients included in the study. Patients with impaired blood sugar regulation (HbA1c >10%) had lower levels of PTH, albumin and 25(OH)D levels and higher phosphorus levels compared to patients with HbA1c levels below 10% (p=0.018, p=0.043, p=0.002, p=0.01, respectively). The rates of functional hypoparathyroidism (parathormone <65 ng/mL) in patients with vitamin D levels below 30 ng/mL and 20 ng/mL were 63.2% and 59.6%, respectively. Among the diabetic patients with vitamin D levels <30 ng/mL, magnesium levels were significantly lower in those with functional hypoparathyroidism (parathormone <65 ng/mL) compared to those with secondary hyperparathyroidism (p=0.015). Comparative statistical analysis of patients with HbA1c levels above and below 10% demonstrated higher proportion of patients with functional hypoparathyroidism in the group with impaired blood sugar regulation (p=0.035 for patients with vitamin levels below 30 ng/mL, and p=0.031 for patients with vitamin levels below 20 ng/mL).
Discussion: Impaired blood sugar regulation leads to functional hypoparathyroidism with secondary hypomagnesemia in type 2 diabetes mellitus, as was previously described for subjects with type 1 diabetes mellitus.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tip 2 diabetli hastalarda kan şekeri regülasyonu ve D vitamini düzeyinin, kalsiyum metabolizması ve parathormon düzeyi üzerine olan etkisinin araştırması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ağustos 2013-Ekim 2013 tarihleri arasında kontrol amacı ile polikiniğimize başvuran 132 tip 2 diabetes mellituslu olgu dahil edildi. Olguların açlık kan glukozu, HbA1c, kalsiyum, fosfor, magnezyum, albümin, kreatinin, parathorrmon, 25 (OH) vitamin D, spot idrar kalsiyum ve kreatinin düzeyleri çalışıldı.
Bulgular: Olguların %96,9’unda (128) D vitamin düzeyi 30 ng/mL’nin, %78,7’sinde (102) ise 20 ng/mL’nin altında saptandı. Kan şeker regülasyonu bozuk (HbA1c >%10) olan diabet hastalarında, HbA1c’si %10’un altında olan hastalara kıyasla PTH, Albümin ve 25 (OH) vitamin D düzeyi düşük, fosfor düzeyi ise yüksekti (sırası ile p değeri; p=0,018, p=0,43, p=0,002, p=0,01). D vitamin düzeyi 30 ng/mL ve 20 ng/mL’nin altında olan olgularımızda fonksiyonel hipoparatiroidi (parathormon <65 ng/mL) sıklığı sırası ile %63,2 ve %59,6 olarak saptandı. HbA1c düzeyi 10’un üstünde olan olgular ile %10’un altında olan olguların karşılaştırmalı istatistiğinde, fonksiyonel hipoparatiroidili olgu sayısı kan şeker regülasyonu bozuk olan grupta yüksekti (D vitamin düzeyi 30 ng/mL altında olan olgular için p değeri: 0,035, 20 ng/mL’nin altında olanlar için p değeri 0,031).
Tartışma: Tip 1 diabetes mellituslu olgularda tanımlandığı gibi; tip 2 diabetes mellitusta kan şeker regülasyon bozukluğu neden olduğu hipomagnezemi ile fonksiyonel hipoparatiroidiye neden olmaktadır.