ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Thyroid-Stimulating Hormone, Triiodotyronine and Thyroxine Concentrations and Their Relationship with Metabolic Parameters, Anthropometric Variables and Body Composition in Premenopausal Euthyroid Obese Women
Premenopozal Ötiroid Obez Kadınlarda TSH, T3, T4 Düzeyleri ve Metabolik Parametreler, Antropometrik Değişkenler ve Vücut Kompozisyonu ile Olan İlişkisi
Received Date : 14 Apr 2014
Accepted Date : 05 Dec 2014
Doi: 10.4274/tjem.2562 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: This study was performed to evaluate the potential relationships of thyroid hormones, metabolic parameters, and anthropometric variables with body composition in premenopausal women.
Material and Method: A total of 84 women with a mean age of 35.12±8.11 years were investigated. Subjects with a history of diabetes, hyperthyroidism and hypothyroidism, chronic liver, and renal disease were excluded from the study. In all subjects, anthropometric parameters were evaluated and body composition was analyzed by bioelectrical impedance analysis (BIA). Fasting serum thyroid-stimulating hormone (TSH), triiodothyrionine (T3), thyroxine (T4), fasting blood glucose (FBG), total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), C-reactive protein (CRP), and interleukin 6 (IL-6) were measured by enzymatic methods. Serum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) was determined by Friedewald formula.
Results: Serum TSH, CRP and TC levels in obese subjects were significantly higher than in non-obese subjects (p<0.05). Serum TSH concentration was positively associated with waist to hip ratio (WHR) and fat mass and, negatively associated with fat-free mass (p<0.05). There was also a positive relationship between T3 and TG and between T4 and LDL-C in all participants. In comparison of subjects with different body fat percentage, subjects with higher body fat had also higher amount of TSH concentrations (p=0.015).
Discussion: Our results showed a relationship of fat mass and lipid profile with thyroid function in premenopausal women. Further researches are needed to clarify the nature and mechanism of these relationships.

ÖZET

Amaç: Bu çalışma premenopozal kadınlarda, tiroid hormonları, metabolik parametreler, antropometrik değişkenler ve vücut kompozisyonu arasındaki olası ilişkiyi tanımlamak için yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada ortalama yaşı 35,12±8,11 olan 84 kadın incelenmiştir. Diyabet, hipertiroidi ve hipotiroidi, kronik böbrek veya karaciğer hastalığı olanlar dışlanmıştır. Tüm kişilerde antropometrik parametreler incelenmiş ve vücut kompozisyonu bioelektriksel impedans analizi (BİA) ile analiz edilmiştir. Açlık serum TSH, T3, T4, açlık kan şekeri (AKŞ), total kolesterol (TK), trigliserid (TG), HDL, CRP ve interlökin 6 (IL-6) düzeyleri enzimatik metod ile ölçülmüştür. LDL kolesterol Friedewald formulü ile hesaplanmıştır.
Bulgular: Obezlerde serum TSH, CRP ve TK non-obezlere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Serum TSH düzeyi bel kalça oranı ve yağ kütlesi ile pozitif ve yağsız vücut kütlesi ile negatif korele bulunmuştur. Ayrıca T3 ve trigliserid düzeyi ve T4 ve LDL arasında dapozitif korelasyon saptanmıştır. Farklı vücut yağ yüzdesi olanlar karşılaştırıldığında, vücut kompozisyonunda daha fazla yağ saptanan hastaların daha yüksek TSH düzeyine sahip olduğu görülmüştür (p=0,015).
Tartışma: Bizim çalışmamız yağ kütlesi, lipid profili ve tiroid fonksiyonu arasında premenopozal kadınlarda ilişki olduğunu göstermiştir. Bu ilişkilerin aydınlatılabilmesi için ileri araştırmalara gerek vardır.