ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
 • Turkish Journal of
  Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Screening of Comorbid Depressive Disorders and Associated Risk Factors in Adult Patients with Type 2 Diabetes
Erişkin Tip 2 Diyabet Hastalarında Depresif Bozuklukların ve İlişkili Risk Faktörlerinin Taranması
Received Date : 01 Feb 2020
Accepted Date : 15 Jun 2020
Available Online : 26 Jun 2020
Doi: 10.25179/tjem.2020-73401 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab. 2020;24-189-197
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Elevated depressive symptoms and disorders affect one in five patients with diabetes. Current guidelines recommend screening depression in the diabetic population. Turkey has the highest (13.7%) prevalence of diabetes in Europe. However, there are limited data about the prevalence of depressive disorders among diabetic patients in Turkey. We aim to investigate the prevalence of a comorbid depressive disorder in Type 2 diabetic patients who were referred to the Endocrinology outpatient unit of a tertiary hospital. Material and Methods: All the Type 2 diabetic patients admitted to our endocrinology department were consecutively included in the study. Their sociodemographics, concomitant diseases and medications, macro and microvascular complications, lifestyle and personal habits, and treatment regimens were obtained by a specifically designed questionnaire. Laboratory data were obtained from the hospital records. The Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), a depression screening tool, was used as a screening method for depression. Patients with a score of 10 or above determined high risk for depressive disorder according to PHQ-9. The scores were re-evaluated by a psychiatrist to minimize the false negative and positive results. Result: A total of 460 patients with Type 2 diabetic were enrolled in this crosssectional study. 18.9% (n=87) of the participants were found to have depressive disorders according to the psychiatric evaluation done after the PHQ-9 questionnaire. Patients with depressive disorders were predominantly female (69.0% vs. 55.5%; p=0.022), younger (57.2±10.5 vs. 60.0±9.5; p=0.014), had higher HbA1c (8.51±2.51 vs. 7.98±2.05; p=0.042), total cholesterol (205.6±44.2 vs. 194.2±46.0; p=0.045), LDL-cholesterol (123.1±37.8 vs. 113.1±35.4; p=0.026) and non-HDL-cholesterol (158.5±41.61 vs. 146.6±42.7; p=0.024). These patients had frequent neuropathy (37.3% vs. 19.0%, p=0.001), they were less likely to perform exercise (31.8% vs. 53.1%; p<0.001) while smoke in excess (31.4% vs. 14.3%; p<0.001). The analysis showed that female gender (OR=4.4; 95% CI=1.6-12.8; p=0.005) and smoking (OR=7.6; 95% CI=2.8-20.5, p<0.001) are independent determinants of a depressive disorder. Conclusion: Approximately one-fifth of diabetic patients had a depressive disorder, and their metabolic parameters were worse than those without a depressive disorder. Therefore, to assess a diabetic patient from all aspects, screening for depressive disorder should be made an indispensable part of the evaluation process.
ÖZET
Amaç: Depresif bozukluk ve artmış depresif durumlar her beş diyabet hastasından birini etkilemektedir. Güncel rehberler, diyabetik popülasyonda depresif semptom ve bozuklukların taranmasını önermektedir. Türkiye, Avrupa’da en yüksek (%13,7) diyabet prevalansına sahip ülke konumundadır. Bununla birlikte, Türkiye’de diyabet hastaları arasında depresif bozukluğun sıklığı hakkında kısıtlı veri bulunmaktadır. Biz bu çalışma ile bir üçüncü basamak Endokrinoloji polikliniğine başvuran Tip 2 diyabetik hasta popülasyonunda eşlik eden depresif bozukluk prevalansını saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Endokrinoloji polikliniğine başvuran tüm tip 2 diyabet hastaları ardışık olarak çalışmaya dâhil edildi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları ve uygulanan tedaviler, makro ve mikro komplikasyonlar, yaşam tarzı ve kişisel alışkanlıkları hazırlanan sorgu formu ile kayıt altına alındı. Laboratuvar verileri hastane bilgi sisteminden alındı. Depresif bozukluk taraması için “Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)” depresyon tarama aracı kullanıldı. PHQ-9 puanı 10 ve üzeri olan hastalar, depresif bozukluk açısından yüksek riskli olarak değerlendirildi ve olası yanlış negatif-pozitif sonuçları en aza indirgemek amacıyla bir psikiyatri uzmanı tarafından yeniden değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 460 Tip 2 diyabet hastası dâhil edildi. PHQ-9 skorları ve akabinde yapılan psikiyatri değerlendirmesi sonrası hastaların %18,9 (n=87)’unda depresif bozukluk saptandı. Depresif bozukluk saptanan hastalar ağırlıklı olarak kadın cinsiyette (%69,0’a karşı %55,5; p=0,022), daha genç yaşta (57,2±10,5’e karşı 60,0±9,5; p=0,014), daha yüksek HbA1c (8,51±2,51’e karşı 7,98±2,05; p=0,042), total kolesterol (205,6±44,2’ye karşı 194,2±46,0; p=0,045), LDL kolesterol (123,1±37,8’e karşı 113,1±35,4; p=0,026) ve non-HDL-kolesterol (158,5±41,61’e karşı 146,6±42,7; p=0,024) seviyelerine sahip idi. Ek olarak, bu hastalarda nöropati daha sık (%37,3’e karşı %19,0, p=0,001), egzersiz yapma oranları daha düşük (%31,8’e karşı %53,1; p<0,001) ve sigara içme sıklığı daha yüksek (%31,4’e karşı %14,3; p<0,001) idi. Kadın cinsiyette olmak (OR=4,4; %95 GA=1,6-12,8; p=0,005) ve sigara içmek (OR=7,6; %95 GA=2,8-20,5; p<0,001) depresif bozukluğa sahip olmanın bağımsız öngördürücüleri idi. Sonuç: Diyabetik hastaların yaklaşık beşte birinde depresif bozukluk mevcuttu ve metabolik parametreleri depresif bozukluk olmayanlara göre daha kötü idi. Bu nedenle, bir diyabet hastasını kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek için depresif bozukluk taraması hasta değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmalıdır.
KAYNAKLAR
 1. Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The Prevalence of comorbid depression in adults with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care. 2001;24:1069-1078. [Crossref]  [PubMed] 
 2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(Suppl 1):S1-S153. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Siu AL, US Preventive Services Task Force (USPSTF); Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Baumann LC, Davidson KW, Ebell M, García AR, Gillman M, Herzstein J, Kemper AR, Krist AH, Kurth AE, Owens DK, Phillips WR, Pignone MP. Screening for depression in adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2016;26;315:380-387. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Van Buren DJ, Wilfley DE, Marcus MD, Anderson B, Abramson NW, Berkowitz R, Landis CL, Trief P, Yasuda P, Hirst K, TODAY Study Group. Depressive symptoms and glycemic control in youth with type 2 diabetes participating in the TODAY clinical trial. Diabetes Res Clin Pract. 2018;135:85-87. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Schmitt A, Reimer A, Ehrmann D, Kulzer B, Haak T, Hermanns N. Reduction of depressive symptoms predicts improved glycaemic control: secondary results from the DIAMOS study. J Diabetes Complications. 2017;31:1608-1613. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Bădescu SV, Tătaru C, Kobylinska L, Georgescu EL, Zahiu DM, Zăgrean AM, Zăgrean L. The association between diabetes mellitus and depression. J Med Life. 2016;9:120-125.
 7. National Institute of Clinical Excellence (NICE). Depression in adults with a chronic physical health problem: recognition and management. NICE. 2016;31:1-57.
 8. Salinero-Fort MA, Gómez-Campelo P, San Andrés-Rebollo FJ, Cárdenas-Valladolid J, Abánades-Herranz JC, Carrillo de Santa Pau E, Chico-Moraleja RM, Bemaud-Victoria D, de Miguel-Yanes JM, Jimenez-Garcia R, Lópezde-de-Andres A, Ramallo-Fari-a Y, de Burgos-Lunar C. Prevalence of depression in patients with type 2 diabetes mellitus in Spain (the DIADEMA Study): results from the MADIABETES cohort. BMJ Open. 2018;24;8:e020768. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Knol MJ, Heerdink ER, Egberts ACG, Geerlings MI, Gorter KJ, Numans ME, Grobbee DE, Klungel OH, Burger H. Depressive symptoms in subjects with diagnosed and undiagnosed type 2 diabetes. Psychosom Med. 2007;69:300-305. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Li C, Ford ES, Strine TW, Mokdad AH. Prevalence of depression among U.S. adults with diabetes: findings from the 2006 behavioral risk factor surveillance system. Diabetes Care. 2008;31:105-107. [Crossref]  [PubMed] 
 11. İlkova H, Damcı T, Karşıdağ K, Çömlekçi A, Ayvaz G. The International Diabetes Management Practices Study (IDMPS) - Turkey's 5th Wave Results. Turk J Endocrinol Metab. 2016;20:88-96. [Crossref] 
 12. Eker S. Prevalence of depression symptoms in diabetes mellitus. Open Access Maced J Med Sci. 2018;11;6:340-343. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Altinok A, Marakoğlu K, Kargın NÇ. Evaluation of quality of life and depression levels in individuals with Type 2 diabetes. J Family Med Prim Care. 2016;5:302-308. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem. 1972;18:499-502. [Crossref]  [PubMed] 
 15. van Steenbergen-Weijenburg KM, de Vroege L, Ploeger RR, Brals JW, Vloedbeld MG, Veneman TF, Hakkaart-van Roijen L, Rutten FFJ, Beekman ATF, van der Feltz-Cornelis CM. Validation of the PHQ-9 as a screening instrument for depression in diabetes patients in specialized outpatient clinics. BMC Health Serv Res. 2010;12;10:235. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Janssen EPCJ, Köhler S, Stehouwer CDA, Schaper NC, Dagnelie PC, Sep SJS, Dagnelie PC, Henry RMA, van der Kallen CJH, Verhey FR, Schram MT. The patient health questionnaire-9 as a screening tool for depression in individuals with type 2 diabetes mellitus: the maastricht study. J Am Geriatr Soc. 2016;64:e201-e206. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16:606-613. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. World Health Organization Report, 2006.
 19. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organization technical report series 894, 2000.
 20. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C, Akalın S, Salman S, Dinççağ N. TEMD Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu (Ed). Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2019. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Yayınları, Bayt Matbaacılık, Ankara, 2019. ISBN: 978-605-4011-38-4.
 21. McManus P, Mant A, Mitchell PB, Montgomery WS, Marley J, Auland ME. Recent trends in the use of antidepressant drugs in Australia, 1990-1998. Med J Aust. 2000;6;173:458-461. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Hemels MEH, Koren G, Einarson TR. Increased use of antidepressants in Canada: 1981-2000. Ann Pharmacother. 2002;36:1375-379. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Lépine JP, Gastpar M, Mendlewicz J, Tylee A. Depression in the community: the first pan-European study DEPRES (Depression Research in European Society). Int Clin Psychopharmacol. 1997;12:19-29. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Carta MG, Carpiniello B, Kovess V, Porcedda R, Zedda A, Rudas N. Lifetime prevalence of major depression and dysthymia: results of a community survey in Sardinia. Eur Neuropsychopharmacol. 1995;5:103-107. [Crossref] 
 25. Egede LE, Simpson K. Epidemiology, treatment and costs of depression in adults with type 2 diabetes. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2003;3:251-262. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Andreulakis E, Hyphantis T, Kandylis D, Lacovides A. Depression in diabetes mellitus: a comprehensive review. Hippokratia. 2012;16:205-214.
 27. Egede LE, Ellis C. The effects of depression on metabolic control and quality of life in indigent patients with type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther. 2010;12:257-262. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, Bijl RV, Graaf RD, Vollebergh W, Dragomirecka E, Kohn R, Keller M, Kessler RC, Kawakami N, Kiliç C, Offord D, Ustun TB, Ulrich Wittchen H. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res. 2003;12:3-21. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Clouse RE, Lustman PJ, Freedland KE, Griffith LS, McGill JB, Carney RM. Depression and coronary heart disease in women with diabetes. Psychosom Med. 2003;65:376-383. [Crossref]  [PubMed] 
 30. M de Groot, Anderson R, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. Association of depression and diabetes complications: a meta-analysis. Psychosom Med. 2001;63:619-630. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Chen S, Zhang Q, Dai G, Hu J, Zhu C, Su L, Wu X. Association of depression with pre-diabetes, undiagnosed diabetes, and previously diagnosed diabetes: a meta-analysis. Endocrine. 2016;53:35-46. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Harten van B, de Leeuw FE, Weinstein HC, Scheltens P, Biessels GJ. Brain imaging in patients with diabetes: a systematic review. Diabetes Care. 2006;29:2539-2548. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Gold SM, Dziobek I, Sweat V, Tirsi A, Rogers K, Bruehl H, Tsui W, Richardson S, Javier E, Convit A. Hippocampal damage and memory impairments as possible early brain complications of type 2 diabetes. Diabetologia. 2007;50:711-719. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Gary TL, Crum RM, Cooper-Patrick L, Ford D, Brancati FL. Depressive symptoms and metabolic control in African-Americans with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2000;23:23-29. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Stordal E, Mykletun A, Dahl AA. The association between age and depression in the general population: a multivariate examination. Acta Psychiatrica Scandinavica. 107:132-141. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Weiss Wiesel TR, Nelson CJ, Tew WP, Hardt M, Mohile SG, Owusu C, Klepin HD, Gross CP, Gajra A, Lichtman SM, Ramani R, Katheria V, Zavala L, Hurria A, Cancer Aging Research Group (CARG). The relationship between age, anxiety, and depression in older adults with cancer. Psychooncology. 2015;24:712-717. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Rothermund K, Brandtstädter J. Depression in later life: cross-sequential patterns and possible determinants. Psychol Aging. 2003;18:80-90. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Lawton MP, Kleban MH, Dean J. Affect and age: cross-sectional comparisons of structure and prevalence. Psychol Aging. 1993;8:165-175. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Kessler RC, Foster C, Webster PS, House JS. The relationship between age and depressive symptoms in two national surveys. Psychol Aging. 1992;7:119-126. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Chaiton M, Cohen J, O'Loughlin J, Rehm J. Use of cigarettes to improve affect and depressive symptoms in a longitudinal study of adolescents. Addict Behav. 2010;35:1054-1060. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Boden JM, Fergusson DM, Horwood LJ. Cigarette smoking and depression: tests of causal linkages using a longitudinal birth cohort. Br J Psychiatry. 2010;196:440-446. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Clyde M, Smith KJ, Gariépy G, Schmitz N. The association between smoking and depression in a Canadian community-based sample with type 2 diabetes. Can J Diabetes. 2013;37:150-155. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Rai D, Zitko P, Jones K, Lynch J, Araya R. Country- and individual-level socioeconomic determinants of depression: multilevel cross-national comparison. Br J Psychiatry. 2018;202:195-203. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Cyranowski JM, Frank E, Young E, Shear MK. Adolescent onset of the gender difference in lifetime rates of major depression: a theoretical model. Arch Gen Psychiatry. 2000;57:21-27. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Baxter AJ, Scott KM, Ferrari AJ, Norman RE, Vos T, Whiteford HA. Challenging the myth of an "epidemic" of common mental disorders: trends in the global prevalence of anxiety and depression between 1990 and 2010. Depress Anxiety. 2014;31:506-516. [Crossref]  [PubMed]