ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

The Role of Gluten-free Diet and Intestinal Microbiota on Glycemic Control and Diabetes Development
Glutensiz Diet, İntestinal Mikrobiotanın Glisemik Kontrol ve Diyabet Gelişimindeki Rolü
Received Date : 15 Jun 2016
Accepted Date : 21 Sep 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56528 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:127-130
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
A gluten-free diet offers immense health benefits in certain autoimmune diseases including dermatitis herpetiformis, rheumatoid arthritis, and neurologic disorders; besides its therapeutic potential has also been documented in other conditions such as diabetes mellitus, HIVassociated enteropathy, and celiac disease. In animal models, a gluten-free diet has been associated with the reduced auto-inflammatory process, altered inflammatory cytokine response as well as intestinal microbiota leading to lower the incidence of diabetes. The acidic environment has also been shown to affect the gut microbiota resulting in reduced incidence and delayed onset of diabetes in genetically predisposed individuals. In the current article, it has been proposed that intestinal microbiota play a major role in stimulating an immunological response; and the acidic environment affects the gut microbiota, and thus improves the immunological milieu. Gluten-free diets positively boost the immunological response in animal models and combat with autoimmune diseases in human beings by affecting the gut flora. The association between gluten-free diet, gut flora, immunological response, and environment may play a decisive role in plummeting the advancement of diabetes.
ÖZET
Glutensiz diyet, dermatit herpetiformis, romatoid artrit ve nörolojik bozukluklar gibi otoimmün hastalıklarda sağlığa faydalı etkiler sunmaktadır; ayrıca diabetes mellitus, HIV ile ilişkili enteropati ve çölyak hastalığında da tedavideki olumlu etkinliği bildirilmiştir. Hayvan modellerinde, glutensiz diyet otoinflamatuvar süreçde baskılanma ve değişen inflamatuvar sitokin yanıtı ile diyabet insidansında azaltmaya yol açan bağırsak mikrobiyota değişimi ile ilişkilendirilmiştir. Asidik ortamın bağırsak mikrobiyota ortamını etkilediği ve genetik olarak yatkın bireylerde diyabet insidansı azalttığı ve diyabetin başlamasını geciktirdiği gösterilmiştir. Bu makale ile bağırsak mikrobiyotasının immünolojik cevabı uyarmada önemli bir rol oynadığı sunulmaktadır; ve asidik ortam bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek immünolojik ortamı geliştirir. Glutensiz diyet, bağırsak florasını etkileyerek hayvan modellerinde immünolojik yanıtta ve insanda otoimmün hastalıklarla mücadelede olumlu yönde destek sağlamaktadır. Glutensiz diyet, bağırsak florası, immünolojik tepki ve immünolojik ortam arasındaki ilişki, diyabetin ilerlemesini azaltmada belirleyici rol oynayabilir.