ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Role of FTO Gene Alleles on the Diet and Metabolic Risk Factors in the Subjects with Diabetes
FTO Gen Alellerinin Diyabetli Kişilerde Diyet ve Metabolik Risk Faktörleri Üzerindeki Rolü
Received Date : 21 Jun 2017
Accepted Date : 23 Nov 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-57015 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:113-119
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: To evaluate the effect of differential food intake on metabolic risk markers in Type 2 diabetic individuals with diverse FTO gene alleles. Materials and Methods: The study was conducted at Baqai Institute of Diabetology and Endocrinology (BIDE) Karachi, Pakistan between March 2011 and May 2013. The present study is based on a previously published case-control study that indicates the association of different FTO gene with type 2 diabetes. The structured questionnaire was used to gather anthropometric, biochemical, and clinical data. Single nucleotide polymorphism (SNP) in FTO gene was analyzed using Amplification Refractory Mutation System-Polymerase Chain Reaction (ARMS-PCR). The nutritional data were collected using a 24-hour dietary recall questionnaire completed by a trained dietitian. The variations in energy and macronutrient intake of subjects having different FTO gene alleles were investigated and evaluated for correlations between energy and macronutrient intake and metabolic risk variables in three FTO-gene-allele groups. Results: Overall, 198 adult subjects with type 2 diabetes (T2D) were recruited and categorized into three genotype groups: TT, AA and AT with the mean age of 49.7 ±9.7, 49.3 ±10.6 and 50.2 ±8.8 years, respectively. A close association was observed between the minor allele A at rs9939609 and type 2 diabetes. A linear correlation was observed between diet and metabolic profile markers such as BMI, waist circumference, blood pressure, and lipid profile among high-risk alleles AA. The associations of energy intake and percent level of carbohydrate and protein intake with metabolic syndrome were significantly higher among risk alleles AA (P<0.05). However, the majority of the biochemical parameters and dietary components were found to be statistically insignificant (p>0.05). Discussion: Genetic profile is likely to affect both dietary habits as well as the association between diet and metabolic syndrome markers. This study concludes that diet-disease associations are more prominent in individuals having risk alleles AA as compared to protective alleles TT and heterozygous alleles AT.
ÖZET
Amaç: Farklı FTO gen alellerine sahip Tip 2 diyabetli bireylerde çeşitli gıda alımının metabolik risk belirteçleri üzerindeki etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Mart 2011 ile Mayıs 2013 arasında Baqai Diabetoloji ve Endokrinoloji Enstitüsü (BIDE) Karachi, Pakistan'da gerçekleştirildi. Bu çalışma, farklı FTO genlerinin Tip 2 diyabet ile ilişkisini gösteren önceden yayımlanmış bir vaka kontrol çalışmasına dayanmaktadır. Antropometrik, biyokimyasal ve klinik verileri toplamak için yapılandırılmış anket kullanılmıştır. FTO genindeki tek nükleotid polimorfizmi (SNP), Amplifikasyon Refrakter Mutasyon Sistemi-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (ARMS-PCR) kullanılarak analiz edildi. Beslenme verileri, eğitimli bir diyetisyen tarafından doldurulmuş 24 saatlik bir diyet hatırlatma anketi kullanılarak toplandı. Farklı FTO gen alellerine sahip bireylerin enerji ve makro besin alımındaki değişiklikler araştırıldı ve üç FTOgen-alel grubundaki enerji, makrobesin alımı ve metabolik risk değişkenleri arasındaki korelasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Genel olarak, Tip 2 diyabetli (T2D) 198 erişkin hasta çalışmaya alındı ve üç genotip grubuna ayrıldı: yaş ortalaması sırasıyla 49.7±9.7, 49.3±10.6 ve 50.2±8.8 olan TT, AA ve AT. Tip 2 diyabet ile rs9939609'daki minör alel A arasında yakın bir ilişki gözlemlendi. Yüksek riskli AA alelleri içinde diyet ve BKİ, bel çevresi, kan basıncı ve lipid profili gibi metabolik profil belirteçleri arasında lineer bir korelasyon gözlemlendi. Metabolik sendrom ile enerji alımı ve karbonhidrat ve protein alımı düzeyleri arasındaki ilişki, AA risk alelleri arasında anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Bununla birlikte, biyokimyasal parametrelerin ve diyet bileşenlerinin çoğunluğu istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p> 0.05). Tartışma: Genetik profilin hem beslenme alışkanlıklarını hem de diyet ile metabolik sendrom belirteçleri arasındaki ilişkiyi etkilemesi muhtemeldir. Bu çalışmada, koruyucu alel TT ve heterozigot alel AT'ye kıyasla, risk aleli AA olan bireylerde diyet-hastalık ilişkisinin daha belirgin olduğu sonucuna varılmıştır.