ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

The Role of Endoscopic Ultrasonography for Localization of Insulinomas without a Pancreatic Lesion on Magnetic Resonance Imaging: A Short Series and Literature Review
Manyetik Rezonans Görüntülemede Pankresta Lezyon Saptanmayan Insülinomaların Lokalizasyonunda Endoskopik Ultrasonografinin Rolü: Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Received Date : 30 Jan 2015
Accepted Date : 05 Apr 2015
Doi: 10.4274/tjem.3007 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Insulinoma is a rare neuroendocrine tumor of the pancreas and is the most common cause of endogenous hyperinsulinemic hypoglycemia. Although 90% of insulinomas are benign tumors, recurrent episodes of hypoglycemia may lead to life-threatening consequences. Since surgery is the only curative method for patients with insulinomas, the preoperative localization of these tumors by appropriate imaging methods is important. In this case series, we report 5 patients with endogenous hyperinsulinemic hypoglycemia, including one with MEN-1 syndrome, who were diagnosed with insulinoma according to the prolonged fasting test. All patients had normal pancreas on upper abdominal magnetic resonance imaging (MRI), therefore, they underwent endoscopic ultrasonography (EUS) for localization of the insulinomas and were operated according to the EUS results. EUS demonstrated well-demarcated tumors in the tail of the pancreas in 4 subjects and in the head of the pancreas in one patient. However, in contrast to EUS results, one patient with MEN-1 syndrome had a glucagonoma and two insulinomas and one patient had not any tumor on histopathological evaluation of the distal pancreas after surgery. In this case series, we aimed to present the diagnostic performance of EUS and the treatment outcomes in a cluster of patients with insulinomas who had not a pancreatic lesion on upper abdominal MRI and to briefly review the currently available imaging methods for localization of insulinomas. Turk Jem 2015; 19: 93-98

ÖZET

İnsülinoma pankreasın nadir rastlanan bir endokrin tümörü olup endojen hiperinsülinemik hipogliseminin en yaygın sebebidir. insülinomaların %90’ı benign tümörler olmalarına rağmen, tekrarlayan hipoglisemi epizodları yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilir. Cerrahinin insülinomalı hastalar için tek küratif tedavi metodu olmasından dolayı, uygun görüntüleme metodlarıyla bu tümörlerin preoperatif lokalizasyonu önemlidir. Bu olgu serisinde biri MEN-1 sendromlu bir olgu olmak üzere, uzamış açlık testine göre insülinoma tanısı alan, endojen hiperinsülinemik hipoglisemili 5 olgu sunulmuştur. Bütün olgularda pankreas üst abdomen Manyetik Rezonans (MR) normal saptandığından insülinomanın lokalizasyonu için endoskopik ultrasonografi (EUS) yapıldı ve EUS sonuçlarına göre ameliyat edildiler. EUS bir olguda pankreasın başında ve 4 olguda ise pankreasın kuyruğunda sınırları belirgin olan tümörlerin varlığını saptadı. Ancak EUS sonuçlarının aksine cerrahiden sonra distal pankreasın histopatolojik incelemesinde, MEN-1 sendromlu bir hastada bir glukagonoma ile birlikte iki insülinoma saptanırken diğer bir hastada ise herhangi bir tümör saptanmadı. Bu olgu serisinde, üst abdomen MR‘ında pankreatik lezyonu saptanmayan insülinomalı bir hasta grubunda EUS’un diagnostik performansı ile takip ve tedavi sonuçlarını sunmayı ve insülinomaların lokalizasyonu için günümüzde kullanılan görüntüleme metodlarını kısaca gözden geçirmeyi amaçladık. Turk Jem 2015; 19: 93-98