ORIGINAL ARTICLE

The Relationship Between the Level of Parathormone and the Existence and the Degree of Coronary Atherosclerosis
Koroner Ateroskleroz Varlığı ve Derecesi ile Serum Parathormon Düzeyi Arasındaki İlişki
Received Date : 04 Apr 2018
Accepted Date : 03 Sep 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-60672 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:237-243
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: An elevated level of parathormone, which is the major regulator of bone and mineral metabolism, has detrimental effects on the heart and vascular system. In this study, we investigated the relationship between the risk and degree of coronary atherosclerosis and parathormone levels. Material and Methods: A total number of 77 patients were included in the study. Serum levels of parathormone, calcium, albumin, phosphorus, and 25-OH vitamin D were analyzed in the samples collected pre-operatively from the patients who underwent elective coronary angiography. The severity and diffusiveness of coronary atherosclerosis were calculated from the angiographic images using Gensini score. Pearson's correlation test and logistic regression were used to analyze the correlation between parathormone levels and the Gensini scores. Results: No significant relationship was observed between PTH values and Gensini scores. When the patients’ Gensini scores were grouped as smaller and greater than 20 and then compared with the other variables individually, a positive correlation with the corrected calcium levels and 25-OH vitamin D levels was observed. In multivariate analysis, none of the compared variables showed a relationship with Gensini score. Lastly, when the patients were divided by the parathormone levels into three tertiles and compared with Gensini scores, no significant relationship was observed. Conclusion: No relationship was observed between the parathormone levels and coronary atherosclerosis variables indicating that parathormone may not affect coronary atherosclerosis.
ÖZET
Amaç: Kemik ve mineral metabolizmasının majör düzenleyicisi olan parathormon düzeylerinin artmasının, kalp ve damar sistemi üzerine de etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kesitsel olarak koroner ateroskleroz varlığı ve yaygınlığı ile serum parathormon düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza toplam 77 hasta alındı. Koroner arter hastalığı şüphesiyle elektif anjiyografi kararı verilen hastanın işlem öncesi alınan kan örneklerinden parathormon, kalsiyum, albumin, fosfor ve 25-OH D3 düzeyleri çalışıldı. Anjiyografi görüntülerinden Gensini skorları hesaplanarak koroner ateroskleroz yaygınlığı ve şiddeti hesaplandı. Pearson korelasyon ve lojistik regresyon analizleri kullanılarak parathormon ve Gensini skorları arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda, Gensini skoru ile parathormon düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Gensini skoru 20’nin altında ve üzerinde olarak iki gruba ayrılan hastalarda, lojistik regresyon analizi ile değişkenler tek tek incelendiğinde Gensini skorları ile 25-OH D3 düzeyi ve düzeltilmiş kalsiyum düzeyleri ile pozitif korelasyon bulundu. Lojistik regresyon analizi ile Gensini skoru açısından tüm bileşenler birlikte değerlendirildiğinde parathormon, 25-OH D3 vitamini, kalsiyum ve fosfor düzeyleri ile istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı. Ayrıca, Gensini skoru ve parathormon düzeyleri üç tertile bölünerek bu gruplar birbirleriyle karşılaştırıldı. Parathormon tertillerinin Gensini skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: Yapılan analizlerde parathormon düzeyi ve koroner ateroskleroz arasında ilişki saptanmadı. Sonuç olarak, koroner arter hastalığı gelişimi ve ciddiyeti üzerine parathormon düzeyinin etkisi olmayabilmektedir.