ORIGINAL ARTICLE

The Relationship Between Plasma Glucagon-Like Peptide-1, C-Reactive Protein and Adiponectin Levels in Obese Patients with Normal and Impaired Glucose Tolerance
Normal ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Obez Hastalarda Plazma Glukagon-Benzeri Peptit-1, C-Reaktif Protein ve Adiponektin Düzeyleri Arasındaki İlişki
Received Date : 24 Feb 2018
Accepted Date : 27 Aug 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-60277 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:231-236
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: One of the most important pathophysiological changes occurring in obese patients is systemic inflammation. This study aims to examine the relationship between C-reactive protein (an inflammatory marker), anti-inflammatory adiponectin, and glucagon-like peptide- 1, which is an important incretin hormone involved in the pathogenesis of Type 2 diabetes mellitus, in obese patients having normal and impaired glucose tolerance. Material and Methods: This study observed 60 obese patients having body mass index ≥30 kg/m . Out of the 60 obese patients, 30 patients showed normal glucose tolerance, while the remaining 30 had impaired glucose tolerance. Another group (control group) included 20 healthy individuals having normal body mass index. Plasma adiponectin, glucagon-like peptide-1, fasting insulin, lipid profile, hemoglobin a1c and C- reactive protein levels were examined in all the patients, including the control group. Results: Obese patients with impaired glucose tolerance and normal glucose tolerance were compared to patients in the healthy control group. It was determined that both the categories of obese patients possessed significantly higher C-reactive protein levels and lower glucagon- like peptide-1 levels than those of the healthy control group (respectively p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.001). Moreover, the adiponectin levels were observed to be lower in the impaired glucose tolerance group than that in the healthy control group (p=0.010). However, there was no significant difference within the impaired glucose tolerance group with regard to C-reactive protein, glucagon-like peptide-1, and adiponectin levels. The correlation analysis revealed a significant positive correlation between C-reactive protein, body mass index, and waist circumference in the normal glucose tolerance group (respectively, r=0.427, p=0.019 and r=0.407, p=0.026). On the other hand, no significant correlation was observed between glucagon-like peptide-1, adiponectin, and the other parameters in these subjects. Furthermore, a significantly negative correlation was observed in the impaired glucose tolerance group in terms of glucagon-like peptide-1 levels and waist circumference (r=- 0.380, p=0.038). Nevertheless, no significant correlation was observed among C-reactive protein levels, adiponectin, and other parameters in this patient group. Conclusion: The high C-reactive protein level observed among obese patients in this study may indicate the involvement of an inflammatory process in obese patients. The observation of high C-reactive protein and low glucagon-like peptide-1, as well as adiponectin levels among obese patients, can be used as a marker for tracking the progression of diabetes in impaired glucose tolerance patients during the followup examinations. Moreover, the positive correlation among C-reactive protein, body mass index, and waist circumference in normal glucose tolerance patients, as well as the negative correlation between glucagon-like peptide-1 levels and waist circumference in impaired glucose tolerance patients, supports this claim.
ÖZET
Amaç: Obez hastalarda en önemli patofizyolojik değişikliklerden biri sistemik inflamasyondur. Bu çalışmada, normal ve bozulmuş glukoz toleransı olan bez hastalarda Tip-2 diabetes mellitus patogenezinde rol oynayan önemli bir inkretin hormon olan glukogan- benzeri peptit-1 ile C-reaktif protein (inflamatuar belirteç) ve anti-inflamatuar adiponektin arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya beden kitle indeksi ≥30 kg/m olan 60 obez hasta alındı. Altmış obez hastanın 30’unda normal glukoz toleransı, geriye kalan 30 hastada bozulmuş glukoz toleransı mevcuttu. Kontrol grubu normal beden kitle indeksi olan 20 sağlıklı kişiyi içermektedir. Kontrol grubu da dâhil olmak üzere tüm hastalarda plazma adiponektin, glukogan-benzeri peptit-1, açlık insülini, lipid profili, hemoglobin a1c ve C-reaktif protein düzeyleri incelendi. Bulgular: Bozulmuş glukoz toleransı ve normal glukoz toleransı olan obez hastalar, sağlıklı kontrol grubundaki hastalar ile karşılaştırıldı. Her iki obez hasta grubunun sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek C-reaktif protein düzeyleri ve daha düşük glukogan-benzeri peptit-1 düzeyleri olduğu saptandı (sırasıyla p=0,001, p=0,001, p=0,001, p=0,001). Ayrıca, adiponektin düzeylerinin bozulmuş glukoz toleransı grubunda sağlıklı kontrol grubundan daha düşük olduğu gözlendi (p=0,010). Bununla birlikte, bozulmuş glukoz toleransı grubunda C-reaktif protein, glukogan-benzeri peptit-1 ve adiponektin düzeyleri açısından anlamlı bir fark belirtilmedi. Korelasyon analizinde normal glukoz toleransı grubundaki C-reaktif protein, beden kitle indeksi ve bel çevresi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla r=0,427, p=0,019 ve r=0,407, p=0,026). Diğer taraftan, bu hastalarda glukogan-benzeri peptit-1, adiponektin ve diğer parametreler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Ayrıca, bozulmuş glukoz toleransı grubunda glukogan-benzeri peptit-1 düzeyleri ve bel çevresi açısından anlamlı negatif korelasyon gözlendi (r=-0,380, p=0,038). Bununla birlikte, bu hasta grubunda C-reaktif protein seviyeleri, adiponektin ve diğer parametreler arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmada, obez hastalar arasında gözlenen yüksek C- reaktif protein düzeyi, obez hastalarda inflamatuar bir sürecin varlığını gösterebilmektedir. Obez hastalar arasında yüksek C-reaktif protein ve düşük glukogan-benzeri peptit-1 ve adiponektin düzeylerinin gözlenmesi, bu parametrelerin bozulmuş glukoz toleransı hastalarında takip için kullanılabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca normal glukoz toleranslı hastalardaki C-reaktif protein, beden kitle indeksi ve bel çevresi arasında pozitif korelasyon ve bozulmuş glukoz toleransı hastalarında glukogan-benzeri peptit-1 seviyeleri ve bel çevresi arasındaki negatif korelasyon bu iddiayı desteklemektedir.