ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Relationship Between Coronary Artery Disease and Undiagnosed Glucose Metabolism Disorders in Patients who Have Undergone Angiography
Anjiyografi Geçiren Hastalarda Bilinmeyen Glukoz Metabolizma Bozuklukları ve Koroner Arter Hastalıkları ile Olan İlişkisi
Doi: 10.4274/Tjem.2366 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Diabetes mellitus (DM) and coronary artery disease (CAD), seen frequently in the general population, are major causes of morbidity and mortality. DM, controllable through treatment, is one of the most important risk factors for the development of cardiovascular diseases.
Material and Method: Our study included patients who had undiagnosed glucose metabolism disorders and had undergone an angiography under elective conditions. To diagnose the glucose metabolism disorders, these patients were given the oral glucose tolerance test (OGTT) (75 g) within 5-10 days after angiography.
Results: In our study, 24.5% (n=79) of patients had isolated impaired fasting glucose, 9.3% (n=30) had isolated impaired glucose tolerance, 21.1% (n=68) had both impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance, and 5% (n=16) had DM. None of these patients knew about their condition beforehand. Only 40.1% (n=129) of patients had normal OGTT results.
Discussion: If patients with suspected CAD found to have blocked arteries after an angiography are screened for DM, glucose metabolism disorders can be diagnosed early. When caught early, the long-term complications can be avoided, resulting in significant savings for health care costs. Turk Jem 2013; 17: 111-5

ÖZET

Amaç: Diabetes Mellitus (DM) ve koroner arter hastalıkları (CAD) toplum genelinde sık olarak görülen ve ciddi oranda morbidite veya mortaliteye neden olan hastalıklardır. DM kontrol edilemediği takdirde uzun dönemde başta kardiyovasküler sistem olmak üzere bir çok sistemde komplikasyonlar meydana getirmektedir. Çalışmamızda koroner arter hastalarındaki bilinmeyen DM, bozulmuş açlık glukozu (BAG) ve glukoz toleransı bozukluğu (GTB) sıklığı ve aralarındaki ilişkisi araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız elektif şartlarda anjiyografi işlemi uygulanan ve öncesinde bilinen DM, BAG veya GTB hastalığı bulunmayan bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm hastalara anjiyografi sonrası 5.-10. günlerde 75 g oral glukoz tolerans testi uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların %24,5’inde (n=79) izole BAG, %9,3’ünde (n=30) izole GTB, %21,1’inde (n=68) BAG ve GTB birlikteliği ve %5’inde (n=16) ise DM saptanmıştır. Anjiyografi geçiren hastaların yanlız %40,1’inin (n=129) OGTT sonuçları normal yorumlanmıştır.
Tartışma: DM erken saptandığı takdirde uzun dönemde meydana gelen ciddi komplikasyonlarından korunulabilir. Özellikle koroner arter hastalığı ile DM arasındaki ilişki bilinmeli ve koroner anjiyografi geçiren tüm hastalar altta bulunabilecek glukoz metabolizma hastalıkları açısından araştırılmalıdır. Turk Jem 2013; 17: 111-5