ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Prevalence of Incidental Adrenal Mass Found Using Diagnostic Imaging Techniques
Görüntüleme Tekniklerinde Adrenal Insidentaloma Prevelansı
Doi: 10.4274/Tjem.2430 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Incidentally-found adrenal masses detected by imaging studies performed for unrelated reasons have become more common in the clinical practice. Our study aims to assess the nature and prevalence of incidental adrenal masses discovered on CT or MRI in patients without malignancy.
Material and Method: We analyzed the reports of 8378 abdomen or chest CT and 820 abdominal MRI examinations performed on 4973 patients in our hospital. We found 629 (12.6%) incidental adrenal masses. We excluded 194 (3.9%) patients with known cancer or high-risk adrenal metastasis. The remaining 435 (8.7%) adrenal masses constituted the study group. This group consisted of 274 (5.9%) patients [123 (44.9%) women and 151 (55.1%) men] with masses greater than 1 cm in diameter and 161 (2.8%) patients with masses less than 1 cm.
Results: The mean age of the patients was 62.55±13.23 years. Unilateral adenoma was the most common type of adrenal masses (n=112, 40.9%). Less commonly observed adrenal masses were: unilateral [n=79 (28.8%)] and bilateral [n=35 (12.8%)] macronodular hyperplasia, unilateral [n=33 (12%)] and bilateral [n=2 (0.7%)] diffuse adrenal thickness, bilateral adenoma [n=7 (2.6)], unilateral [n=3 (1.1%)] and bilateral [n=3 (1.1%)] micronodular hyperplasia. The masses were most commonly found in the left adrenal gland (165, 60.2%). They were found at lower rates in the right adrenal gland (66, 24.1%) and bilateral adrenal glands (43, 15.7%). The mean sizes of left and right adrenal masses were 1.89±1.11 cm and 2.02±0.86 cm, respectively.
Discussion: Patients harbouring adrenal incidentalomas should be evaluated for the possibility of malignancy and/or hormone activity. The lack of controlled studies impedes specific management and recommendations for adrenal incidentalomas. Large prospective controlled studies on this topic are needed. Turk Jem 2013; 17: 108-10

ÖZET

Amaç: Rutin yapılan görüntüleme çalışmalarında, tesadüfen tespit edilen adrenal kitleler klinikte sık karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda malignitesi olmayan hastalarda yapılan CT ve MRI tetkiklerinde, adrenal insidentaloma yaygınlığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 4973 hastada yapılan 8378 karın ve göğüs bilgisayarlı tomografi ile 820 karın magnetik rezonans tetkiklerinin raporları incelendi. Altı yüz yirmi dokuz olguda (%12.6) adrenal kitle saptandı. Malignitesi ve adrenal metastaz riski yüksek olan 194 (%3,9) hasta çalışmaya alınmadı. Dört yüz otuz beş (%8,7) adrenal kitlesi olan hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 435 hastanın, 274’ünde (5,9%) 1 cm’den büyük ve 161’inde (2,8%) 1 cm’den küçük adrenal kitle olduğu belirlendi. 1cm’den büyük kitlesi olan hastaların 123’ü kadın, 151’i erkek hastaydı ve yaş ortalamaları 62,55±13,23 idi. Hastalarda en sık tek taraflı adenom (n=112, 40,9%), daha az sıklıkta da tek taraflı [n=79 (28,8%)] ve bilateral [n=35 (12,8%)] makronodüler hiperplazi, tek taraflı [n=33 (12%)] ve bilateral [n=2 (0,7%)] difüz adrenal kalınlık, bilateral adenoma [n=7 (2,6%)], tek taraflı [n=3 (1,1%)] ve bilateral [n=3 (1.1%)] mikronodüler hiperplazi tespit edildi. Hastaların en sık sol adrenal bezinde kitle tespit edildi (165, 60,2%). Sağ adrenal bez ve bilateral adrenal tutulum daha nadirdi (n,%: 66, 24,1% and 43, 15,7%, sırasıyla). Ortalama sağ ve sol adrenal bez boyutları sırasıyla 1.89±1.11 cm ve 2,02±0,86 cm idi. Unilateral [n=79 (28,8%)] and bilateral [n=35 (12.8%)] macronodular hyperplasia, unilateral [n=33 (12%)] and bilateral [n=2 (0,7%)] diffuse adrenal thickness, bilateral adenoma [n=7 (2,6%)], unilateral [n=3 (1,1%)] and bilateral [n=3 (1,1%)] micronodular hyperplasia.
Tartışma: Adrenal insidentalomalı hastalar malignite yada hormon aktivitesi açısından mutlaka değerlendirilmelidirler. Adrenal insdentalomalar için spesifik tedavi ve öneriler için daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Turk Jem 2013; 17: 108-10