ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Possible Role of 3-lodothyronamine in Browning of Inguinal White Adipose Tissue in Mice
Farelerde İnguinal Beyaz Yağ Dokusunun Kahverengileşmesinde 3-iyodotironaminin Olası Rolü
Received Date : 11 Jan 2017
Accepted Date : 13 Jun 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56558 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:72-76
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: In this study, we have investigated whether administration of a chronic low dose of 3-iodothyronamine (T1AM) could regulate the concentration of uncoupling protein 1 (UCP1) in mice inguinal white adipose tissue (IWAT). Material and Method: Eighteen male mice were randomly divided into treatment (n=10) and control (n=8) groups. The experimental procedure was applied for seven days during which, the test group received T1AM dissolved in DMSO and saline, whereas the control group received only DMSO and normal saline. The inguinal white adipose tissue was analyzed for UCP1 and the serum was tested for non-esterified fatty acids concentration. Results: There was a significant increase (P=0.01) in the UCP1 concentration (149±27.28) of test group when compared to the control (102±38.52). Interestingly the concentration levels of non-esterified fatty acids did not show any significant increase (P=0.14) between the two groups. Discussion: 3-iodothyronamine increased the UCP1 concentration in IWAT in mice just like T3 and it was also able to manipulate the white adipose tissue for the promotion of thermogenesis and weight loss. According to our findings, T1AM enhanced browning responses in white adipocytes just like T3.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada kronik düşük doz 3-iyodotironamin (T1AM) verilmesinin fare inguinal beyaz yağ dokusunda (IWAT) uncoupling protein 1 (UCP1) düzeyini denetleme yetisini araştırdık. Gereç ve Yöntem: On sekiz erkek fare rastgele şekilde tedavi (n=10) ve kontrol (n=8) gruplarına ayrılmıştır. Deneysel işlem yedi gün boyunca uygulanmıştır. Test grubu DMSO ve salin içinde eritilmiş T1AM alırken, kontrol grubuna sadece DMSO ve normal salin verilmiştir. İnguinal beyaz doku UCP1 açısından incelenmiş ve serumda esterifiye olmamış yağ asid konsantrasyonları ölçülmüştür. Bulgular: Kontrol (10 ±38.5 ) ile karşılaştırıldığında test grubunda (149 ± . 8) anlamlı UCP1 konsantrasyon artışı (p=0.01) izlenmiştir. İlginç şekilde esterifiye olmamış yağ asid konsantrasyon düzeyleri her iki grup arasında anlamlı artış göstermemiştir (p=0.14). Tartışma: T3’e benzer şekilde farelerde inguinal beyaz yağ dokusunda 3-iyodotironamin UCP1 konsantrasyonlarını arttırmıştır. Ayrıca, termogenez ve kilo kaybı için beyaz yağ dokusunu düzenleyebilmiştir. Bulgularımıza göre T1AM beyaz adipositlerde aynı T3 gibi kahverengileşme cevabını güçlendirmiştir.