CASE REPORT

The Experience from Ten Insulinoma Cases
Bir Seri İnsülinoma Olgusu: On Hastadaki Deneyimimiz
Received Date : 22 Oct 2015
Accepted Date : 29 Jan 2016
Doi: 10.25179/tjem.2017-56483 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:85-88
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Introduction: Insulinoma is a rare, pancreatic functional neuroendocrine tumor, characterized by endogenous hyperinsulinemia, fasting hypoglycemia, and neuroglycopenic symptoms. It is diagnosed by a 72-h-fasting test, followed by localization studies. The common treatment option is the surgical excision. We hereby aim to discuss our clinical experience related to the patients of insulinoma. Material and Method: A retrospective analysis was done on the history of the patients, who were hospitalized to our clinic due to hypoglycemia and biochemically detected insulinoma (glucose <55 mg/dL, whereas insulin > 3 μU/mL and C-peptide >0.6 ng/mL), between June 2007 and May 2015. Findings: The average age of the patients was 52,6 and ranged from 18 to 85 years. Five patients were men and five were women. All of the patients presented with fasting hypoglycemia. In one patient, the tumor was detected by DOTATATE scintigraphy. Seven patients underwent surgery and were cured. One patient demonstrated metastasis. The tumor could not be localized by ultrasound, CT, and MRI in two patients, and therefore, they were subjected to surgery after localizing the tumor by advanced imaging methods. Discussion: In patients with fasting hypoglycemia and neuroglycopenia, along with Whipple’s triad, insulinoma should mainly be considered and a 72-h-fasting test should be conducted for diagnosis. The localization studies should be performed if the results are < 55 mg/dL for blood glucose, >3 μU/mL for insulin and > 0.6 ng/mL for C-peptide in blood sampled during the appearance of symptoms. We found that the triphasic thin slice CT, with multi-detector, was very useful for tumor localization in the test patients.
ÖZET
Amaç: İnsülinoma, nadir görülen endojen hiperinsülinemi, açlık hipoglisemisi ve nörolojik bulgular ile seyreden pankreasın fonksiyonal nöroendokrin tümörüdür. Tanısı için 72 saatlik açlık testi uygulanmakta, sonrasında daha bölgesel çalışmalar yapılabilmektedir. Cerrahi eksizyon tedavi amaçlı uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, insülinomalı 10 hastadaki deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hasta dosyaları üzerinden retrospektif bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Haziran 2007-Mayıs 2015 tarihleri arasında kliniğimize yatışı yapılmış, hipoglisemili ve biyokimyasal olarak yakalanmış insülinomalı (glukoz <55 mg/dL, insülin değeri >3μU/mL ve C-peptit >0,6 ng/mL) hastalar incelenmiştir. Bulgular: Hastaların yaş aralığı 18-85 yıl idi. Ortalama yaşları 52 yıl olan hastalardan beşi erkek, geri kalanı kadındı. Tüm hastalarda açlık hipoglisemisi mevcut idi. Bir hastada, tümör DOTATATE sintigrafi ile saptandı. Yedi hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Bir hastada metastaz izlendi. Başka merkezlerde ileri görüntüleme yöntemleri ile tümör tanısı aldıktan sonra cerrahi yapılan iki hastada ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme ile bir tümör saptanmamıştır. Tartışma: Açlık hipoglisemisi ve nöroglikopeni ile tıbbi merkeze başvuran hastalarda, “Whipple” triadı da var ise insülinoma akla gelmeli ve tanı için 72 saatlik açlık testi uygulanmalıdır. Hastanın bulguları ortaya çıktığında kan glukozu <55 mg/dL, insülin değeri >3μU/mL ve C-peptit düzeyi >0,6 ng/mL ise lokalizasyon araştırmaları yapılmalıdır. Çok detektörlü üç fazlı ince dilimli BT’nin hastalarımızda tümör lokalizasyonunda çok faydalı olduğu görülmüştür.