ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Effects of Telmisartan and Losartan on Insulin Sensitivity
Hipertansif Tip 2 Diyabetiklerde Telmisartan ve Losartanın İnsülin Duyarlılığına Etkileri
Doi: 10.4274/Tjem.2198 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Telmisartan has been reported to increase insulin sensitivity by acting as a partial PPAR-gamma agonist, regardless of its renin-angiotensin system inhibition, but losartan has no such activity. In this study, we compared the effects of telmisartan and losartan on insulin sensitivity among type 2 diabetic patients.
Material and Method: Age-, sex- and weight-matched patients, who had been on telmisartan or losartan treatment for at least 3 months, were included. Their anthropometric measurements were performed, blood pressures were recorded. Fasting venous blood samples were obtained for analyzing the levels of glucose, HbA1C, insulin and adiponectin. HOMA-IR was calculated. An euglycemic hyperinsulinemic clamp procedure was performed in each subject and M index was calculated. Thereafter, telmisartan and losartan were withdrawn in both groups. A cross-over design was planned; following a wash-out period of 15 days, losartan group (Group 1) was given telmisartan 80 mg/day, telmisartan group (Group 2) was administered losartan 50 mg/day. After 12 weeks of therapy, all measurements, calculations and the euglycemic hyperinsulinemic clamp test were re-performed.
Results: General characteristics of the patients at inclusion were similar. Nine cases in group 1 and 8 cases in Group 2 concluded the follow-up. In Group 1, among all follow-up parameters, only weight exhibited a significant decrease at final evaluation (p=0,034). In Group 2, only M value was found to increase (p=0,028).
Discussion: Our findings indicated that losartan improved insulin sensitivity in patients with concomitant hypertension and type 2 diabetes, and telmisartan use resulted in more weight loss. Turk Jem 2013; 17: 92-7

ÖZET

Amaç: Anjiotensin Reseptör Blokörleri (ARB) insülin direncini düzeltmektedir. ARB grubundan telmisartanın Renin-anjiotensin- sistemi inhibisyonundan bağımsız, parsiyel PPAR-gamma aktivitesi göstererek insülin duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. Bir başka ARB olan losartanda bu aktivite bulunamamıştır. Çalışmamızda tip 2 diyabetik hastalarda telmisartan ve losartanın insülin direnci üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üç aydır telmisartan yada losartan alan , sulfonilüre tedavisi ile metabolik kontrolü sağlanmış 2 diyabetli hastalar alındı. Hastaların antropometrik ölçümleri alındı, açlık plazma glukozu, HbA1C, bazal insülin ve serum adiponektin düzeyleri belirlendi; HOMA-IR hesaplandı. Hiperinsülinemik-öglisemik klemp testiyle insülin duyarlılığını yansıtan M değerleri bulundu. Takiben hastaların almış olduğu ARB kesildi. Onbeş günlük ilaçtan temizlenme periyodunu takiben önceden losartan almış olan gruba (Grup1) telmisartan (80mg/gün), önceden telmisartan almış gruba (Grup 2) losartan (50 mg/gün) verildi. 12 hafta takip sonunda hastalara bahsedilen antropometrik ölçümler ve laboratuvar testleri ile hiperinsülinemik öglisemik klemp testi tekrarlandı.
Bulgular: Çalışmayı 1. Gruptan dokuz, 2. Gruptan sekiz hasta tamamladı. Başlangıç özellikleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Çalışma bitiminde Grup 1’de kan basıncı, açlık plazma glukozu, HbA1C, bazal insülin düzeyi, serum adiponektin düzeyileri, HOMA-IR ve M değerlerinde başlangıca göre anlamlı farklılık yokken vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksinde istatistiksel anlamlı azalma tespit edildi (p=0,034 ve p=0,023). Buna karşın Grup 2’ deki hastalarda bahsedilen hiçbir parametrede çalışma başlangıcı ve bitişi arasında fark yokken hiperinsüliemik-öglisemik klemp testiyle belirlenen insülin duyarlılığında anlamlı artış saptandı (p=0,028).
Tartışma: Bu bulgularla kısa süreli tedavide tip 2 diyabetik hastalarda losartanın insülin duyarlılığını, telmisartan anlamlı kilo kaybı yaptığı halde bu ilaca göre daha belirgin düzelttiği sonucuna varıldı. Turk Jem 2013; 17: 92-7