ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Effects of Saffron (Crocus sativus) Aqueous Extract on TNF-α Levels in Liver, Kidney, and Lens Tissues of Diabetic Rats
Safran (Crocus sativus) Sulu Ekstresinin Diyabetik Sıçanların Karaciğer, Böbrek ve Lens Dokularındaki TNF-α Düzeylerine Etkileri
Received Date : 11 Jan 2018
Accepted Date : 09 Aug 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-59710 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:217-224
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Diabetes mellitus is a serious health problem that can result in several complications like nephropathy, retinopathy, cataract, and liver injury. Recently, it has been demonstrated that the pro-inflammatory cytokines, especially TNF-α, play a determinant part in the progression of microvascular diabetic complications. On the other hand, medicinal plants such as saffron reportedly possess anti-inflammatory activity, which may reduce inflammation and improve the functioning of various organs affected by hyperglycemic conditions. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effects of saffron aqueous extract in diabetic rats by measurement of TNF-α levels in liver, kidney, and lens tissues. Material and Methods: Thirty-four healthy albino Wistar adult rats were randomly divided into four groups namely, normal control (I), saffron control (II), diabetic control (III, and saffron treated (IV). Diabetes was induced in diabetic control (III) and saffron treated (IV) group with the help of a single i.p. injection of streptozotocin (60 mg/kg body weight). Whereas, equal volumes of citrate buffer by an i.p. injection were administered to rats in normal (Group I) and saffron control (Group II) groups. The treatment of the groups (II and IV) with saffron aqueous extract was commenced, seven days after injections, by administration of the extract (200 mg/kg body weight), in five doses per week. At the end of the experimental period, fasting blood glucose levels and TNF-α levels, from the indicated tissues, were determined and compared. Results: Administration of saffron aqueous extract to diabetic rats lowered fasting blood glucose level significantly and prevented weight loss in treated diabetic rats (IV group). The results indicated that there was an elevation in levels of TNF-α in kidney, liver, and lens tissues of the diabetic group (III) compared to control groups (I and II) and saffron aqueous extract adjusted and normalized their levels in liver and kidney tissues. Conclusion: The study demonstrates that saffron aqueous extract can protect the kidney and liver of diabetic rats against damage caused by hyperglycemia-induced inflammation, due to its anti-inflammatory potential.
ÖZET
Amaç: Diabetes mellitus; nefropati, retinopati, katarakt ve karaciğer hasarı gibi çeşitli komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Son zamanlarda, proinflamatuar sitokinlerin, özellikle de TNF-α'nın, mikrovasküler diyabetik komplikasyonların progresyonunda belirleyici bir rol oynadığı gösterilmiştir. Öte yandan, safran gibi şifalı bitkilerin antiinflamatuar aktiviteye sahip olduğu ve inflamasyonu azaltarak hiperglisemik koşullardan etkilenen çeşitli organların işleyişini iyileştirebileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada, diyabetik sıçanlarda safran sulu ekstresinin etkilerinin karaciğer, böbrek ve lens dokularındaki TNF-α düzeylerinin ölçülmesi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Otuz dört sağlıklı albino Wistar erişkin sıçan; normal kontrol (I), safran kontrol (II), diyabetik kontrol (III) ve safran tedavisi (IV) olmak üzere dört gruba randomize edildi. Diyabetik kontrol (III) ve safran tedavisi (IV) gruplarında, tek bir i.p. streptozotosin enjeksiyonu (60 mg/kg vücut ağırlığı) ile diyabet indüklendi. Normal kontrol (I) ve safran kontrol (II) gruplarındaki sıçanlara ise i.p. enjeksiyon ile eşit volümde sitrat tamponu uygulandı. Grupların (II ve IV) safran sulu ekstre ile tedavisi, enjeksiyondan yedi gün sonra, ekstrenin haftada beş doz hâlinde uygulanmasıyla başlatıldı (200 mg/kg vücut ağırlığı). Deney süresinin sonunda, belirtilen dokularda açlık kan şekeri düzeyleri ve TNF-α düzeyleri saptandı ve karşılaştırıldı. Bulgular: Diyabetik sıçanlara safran sulu ekstre uygulanması, tedavi alan diyabetik sıçanlarda (grup IV) açlık kan şekeri düzeyini anlamlı derecede düşürdü ve kilo kaybını önledi. Sonuçlar, kontrol gruplarına (I ve II) kıyasla diyabetik grubun (III) böbrek, karaciğer ve lens dokularında TNF-α düzeylerinde bir yükselme olduğunu ve safran sulu ekstrenin karaciğer ve böbrek dokularında bu düzeyleri düzelttiğini ve normalleştirdiğini göstermektedir. Sonuç: Çalışma, safran sulu ekstrenin diyabetik sıçanların böbrek ve karaciğerini, antiinflamatuar potansiyeline bağlı olarak hiperglisemi kaynaklı inflamasyonun neden olduğu hasara karşı koruyabildiğini göstermektedir.