ORIGINAL ARTICLE

The Effect of Multimodal Exercise Training Program in Subject with Type 2 Diabetes Mellitus
Tip 2 Diabetes Mellituslu Olgularda Multimodal Egzersiz Eğitim Programının Etkinliği
Received Date : 27 Apr 2014
Accepted Date : 23 Jul 2014
Doi: 10.4274/tjem.2576 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The aim of our research was to investigate the effect of multimodal aerobic, resistance and flexibility exercise training program on cardiovascular disease risk factor related with exercise capacity, lipid profile, flexibility, body composition, and glycemic control in newly diagnosed type 2 diabetic patients.
Material and Method: Sixteen newly diagnosed type 2 diabetes patients including 6 study subjects and 10 controls were enrolled in the study. Study group attended to exercise program for a period of 12 weeks. Body composition, flexibility, aerobic capacity, lipid profile, fasting blood glucose (FBG), postprandial glucose (PPG), and hemoglobin A1c (HbA1c) levels were assessed in all participants.
Results: Body fat decreased, flexibility, which was assessed using the sit and reach test, and aerobic capacity increased after the exercise program, these variables showed statistically significant difference within the groups (p<0.05). Triglyceride cholesterol and postprandial glucose levels showed statistically significantly decrease after the exercise program in all participants (p<0.05). Only post exercise FBG and hemoglobin A1c levels showed statistically significant difference between exercise and control groups (p<0.05). Additionally, the Borg Scale significantly positively correlated with FBG (r=0.63, p=0.09), PPG (r=0.51, p=0.039), and HbA1c (r=0.59, p=0.014).
Discussion: Twelve-week multimodal exercise training program improved the aerobic capacity and flexibility and decreased the cardiovascular disease risk related glycemic control by controlling body fat and  triglycerides and by maintaining FBG and HbA1c below certain values. Turk Jem 2014; 18: 67-74

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı yeni tip 2 diabetes mellitus tanısı alan hastalarda aerobik, dirençli ve fleksibilite egzersizlerinden oluşan multimodal egzersiz eğitim programının kardiyovasküler hastalık risk faktörü ile ilişkili olan egzersiz kapasitesi ve lipid profilinin esneklik, vücut kompozisyonu ve glisemik kontrol ile olan ilişkisini belirlemekti.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 16 yeni tip 2 diabetes mellitus tanısı alan olgu dahil edildi. Egzersiz grubu 12 hafta süreyle egzersiz programına devam etti. Hastaların vücut kompozisyonu, esnekliği, aerobik kapasitesi, lipid profili, açlık ve tokluk glukoz değerleri ile hemoglobin A1c değerleri ölçüldü.
Bulgular: Egzersiz programı sonrasında vücut yağı azaldı, otur ve uzan testi ile aerobik kapasite arttı, bu sonuçlar gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi (p<0,05). Trigliserid kolesterol ve tokluk kan glukozu gruplar arasında egzersiz eğitimi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdi (p<0,05). Sadece egzersiz eğitimi sonrası açlık kan glukozu ve hemoglobin A1c değerleri egzersiz ve kontrol grubu arasında değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi (p<0,05). Ek olarak, yorgunluk skalası olan Borg Skalası ile sırasıyla açlık kan glukozu, (r=0,63, p=0,09), tokluk kan glukozu (r=0,51, p=0,039) ve HbA1c (r=0,59, p=0,014) de orta derecede korelasyon bulundu.
Tartışma: On iki hafta multimodal egzersiz programı aerobik kapasiteyi ve esnekliği arttırdı, vücut yağını kontrol ederek açlık kan glukozu ve Hb A1c düzeylerini belli değerlerde tutarak ve trigliseridleri kontrol ederek kardiyovasküler hastalık risk faktörü ile ilişkili glisemik kontrolü geliştirdi. Turk Jem 2014; 18: 67-74