ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Association of Binge Eating Disorder with Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes
Tip 2 Diyabet Hastalarında Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu ve Glisemik Kontrol Arasındaki İlişki
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Objective: Our aim was to assess the prevalence of binge eating disorder (BED) in individuals with type 2 diabetes and to investigate whether a comorbidity with BED would affect glycemic control in these patients.
Materials and Methods: Eighty-two type 2 diabetic patients were enrolled. The participants were assessed for eating disorders by a psychiatrist. Blood samples were drawn and HbA1c and other biochemical parameters were measured.
Results: Of the 82 subjects, 27 (34.1%) met the criteria for BED. No other types of eating disorders were detected. HbA1c was significantly higher in individuals with BED (p<0.05).
Conclusion: Our findings reveal that BED is highly prevalent among type 2 diabetic patients and it impairs glycemic control. Thus, patients with type 2 diabetes should be assessed carefully for eating disorders. Turk Jem 2011; 15: 26-7Özet
Amaç:
Amacımız tip 2 diyabetli bireylerde tıkınırcasına yeme bozukluğunun (TYB) yaygınlığını değerlendirmek ve bu hastalarda TYB birlikteliğinin glisemik kontrolü etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.
Gereç ve yöntemler: Toplam 82 tip 2 diyabet hastası çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar bir psikiyatrist tarafından tıkınırcasına yeme bozukluğu açısından değerlendirildi. Kan örnekleri alınarak HbA1c ve diğer biyokimyasal parametreler ölçüldü.
Bulgular: Seksen iki olgunun 27si (%34.1) TYB kriterlerini karşılıyordu. Hastalarda başka türlü bir yeme bozukluğu tespit edilmedi TYBsi olan bireylerin HbA1c düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).
Sonuç: Bulgularımıza göre TYB tip 2 diyabet hastaları arasında oldukça yaygındır ve glisemik kontrolü bozmaktadır. Bu nedenle tip 2 diyabet hastalarının yeme bozuklukları açısından dikkatle değerlendirilmeleri önemlidir. Türk Jem 2011; 15: 26-7

ÖZET