ORIGINAL ARTICLE

The Antibody Response to Endoplasmic Reticulum Stress in Hashimoto’s Thyroiditis
Hashimoto Tiroiditinde Endoplazmik Retikulum Stresine Antikor Yanıtı
Doi: 10.4274/Tjem.2151 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: We aimed to investigate the presence of antibodies (Anti-BIP) against binding immunoglobulin protein (BIP), an endoplasmic reticulum (ER) chaperone with immune modulator and anti-apoptotic effects in Hashimoto’s thyroiditis (HT) patients.
Material and Method: We included sixty-two autoimmune thyroiditis patients, 20 with euthyroid autoimmune thyroiditis, 27 with subclinical hypothyroidism and 15 with hypothyroid, and a control group of 37 healthy subjects.
Results: No statistically significant difference was determined in anti-BIP levels among the HT subgroups or in comparison with the control group (p=0.889).
Discussion: Although BIP activation has been shown in vitro in thyroid cells, no difference was determined in our study in anti-BIP levels between the HT patient subgroups and the control group. This suggests that antibodies developing against BIP through apoptosis and/or T cell response are either not related to HT or at levels that cannot be determined by measuring serum. Turk Jem 2013; 17: 53-6

ÖZET

Amaç: Hashimoto tiroiditli hastalarda apoptozis patogenezinde, immün modülatör ve antiapoptotik etkilere sahip bir endoplazmik retikulum (ER) şaperonu olan immünglobulin bağlayıcı proteine (BIP) karşı oluşan antikorların (Anti-BİP) varlığını araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20 ötiroid otoimmün tiroidit, 27 subklinik hipotiroidi, 15 hipotiroid hashimoto tiroiditi olmak üzere 62 otoimmün tiroiditli hasta ve 37 gönüllüden oluşan sağlıklı kontrol grubu alındı.
Bulgular: Hashimoto tiroiditli (HT) hastaların alt gruplarıyla kontrol grubu arasında ve HT’i alt gruplarının kendi aralarında Anti-BIP düzeyleri birbirleriyle kıyaslandığında herhangi bir istatistiksel fark saptanmadı (p=0,889).
Tartışma: Tiroid hücrelerinde in vitro ortamda BIP aktivasyonu gösterilmesine rağmen bizim çalışmamızda HT’li hasta alt gruplarında Anti-BIP düzeyi kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. Bu durum HT’nde apoptozis ve/veya T hücre cevabıyla BIP’e karşı oluşan antikorların ilişkisiz olduğu veya serumda tespit edilemeyecek düzeylerde olduğunu düşündürmektedir. Turk Jem 2013; 17: 53-6