ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Successful Preoperative Treatment with Plasmapheresis of Patients with Hyperthyroidism
Hipertiroidili Hastaların Plazmaferez ile Başarılı Preoperatif Tedavisi
Received Date : 20 Aug 2016
Accepted Date : 05 Oct 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56533 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:113-116
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Anti-thyroid drugs are used as the first line treatment in the majority of patients with hyperthyroidism, but side effects such as severe hepatotoxicity and agranulocytosis may occur in some rare cases. For patients suffering from such severe side effects and in need of emergent surgical interventions, the removal of circulating thyroid hormones and thyroid antibodies by preoperative plasmapheresis has been reported as an effective adjunct. In this study, we report two patients, one with Graves' disease who underwent a liver transplantation, and the second with a toxic multinodular goiter and acute cholecystitis due to suspected pancreatic cancer.
ÖZET
Hipertiroidili hastaların büyük çoğunluğunda anti-tiroid ilaçlar ilk basamak tedavi olarak kullanılmaktadır, fakat ciddi hepatotoksisite ve agranülositoz gibi yan etkiler nadir olarak meydana gelebilmektedir. Antitiroid ilaç kullanımı sonrası şiddetli yan etki görülen ve acil cerrahi müdahale ihtiyacı gelişen hastalar için serbest tiroid hormon ve antikorlarını uzaklaştırmak üzere yapılan preoperatif plazmaferezin etkili bir uygulama olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada; ilki karaciğer nakil öyküsü olup, Graves' hastalığı tanısı alan ve ikincisi pankreas karsinomuna sekonder olduğu düşünülen akut kolesistit kliniğinde toksik multinodüler guatrlı iki olguyu sunulmuştur.