ORIGINAL ARTICLE

Subclinical Hypothyroidism is Associated with Atherogenic Lipid Profile in Postmenopausal Women
Subklinik Hipotiroidizm Menopoz Sonrasında Aterojenik Lipid Profiliyle İlişkilidir
Received Date : 15 Sep 2016
Accepted Date : 04 Apr 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56539 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:37-41
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: To determine the prevalence and association of atherogenic lipid profile in postmenopausal women with subclinical hypothyroidism. Materials (Subjects) and Methods: This as a prospective clinical study included 140 postmenopausal women. In all subjects, basic sociodemographic and anthropometric data, hormonal status of the thyroid gland, and lipid profile were determined. The subjects were followed for a period of 30 months. Results: The subclinical hypothyroidism in postmenopausal women was significantly associated with higher levels of serum cholesterol, triglycerides, LDL-C, and lower HDL-C (p=0.009, p=0.01, p=0.023, p=0.001, respectively). Furthermore, the analysis of repeated measures showed that subclinical hypothyroidism, irrespective of age and duration of postmenopause, was associated with higher levels of serum cholesterol (adjusted beta: 0.43, CI: 0.12, 0.74, p=0.007), triglycerides (adjusted beta: 0.52, CI: 0.21, 0.84, p=0.001) and LDL-C (adjusted beta: 0.35, CI: 0.03, 0.67, p=0.03), and lower levels of serum HDL-C (adjusted beta: -0.48, CI: -0.81, 0.15, p=0.004) Conclusion: Subclinical hypothyroidism is associated with atherogenic lipid profile in postmenopausal women.
ÖZET
Amaç: Subklinik hipotirodizmi olan postmenopozal kadınlarda aterojenik lipid profilinin prevalansını ve ilişkisini belirlemektir. Gereç (Olgular) ve Yöntemler: Prospektif klinik çalışma 140 postmenopozal kadını içermiştir. Tüm olgularda temel sosyodemografik ve antropometrik verileri, tiroid bezinin hormonal durumu ve lipid profili belirlenmiştir. Olgular 30 ay süreyle takip edilmiştir. Bulgular: Postmenopozal kadınlarda subklinik hipotiroidizm daha yüksek serum kolesterol, trigliserid, LDL-C düzeyleri ve daha düşük HDLC düzeyleriyle anlamlı düzeyde ilişkilidir (sırasıyla, p=0,009, p=0,01, p=0,023, p=0,001). Dahası, tekrarlanan ölçümlerin analizleri subklinik hipotiroidizmin, yaş ve menopoz süresinden bağımsız olarak; daha yüksek serum kolesterol (uyarlanmış beta: 0,43, CI: 0,12, 0,74, p=0,007), trigliserid (uyarlanmış beta: 0,52, CI: 0,21, 0,84, p=0,001) ve LDL-C (uyarlanmış beta: 0,35, CI: 0,03, 0,67, p=0,03) ve daha düşük serum HDLC (uyarlanmış beta: -0,48, CI: -0,81, 0,15, p=0,004) düzeyleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç: Subklinik hipotiroidizm postmenopozal kadınlarda aterojenik lipid profiliyle ilişkilidir.