ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Study of Oxidative Stress Marker Serum Paraoxonase in Metabolic Syndrome
Metabolik Sendromda Oksidatif Stres Marker Serum Paraoksonazın Çalışması
Received Date : 08 Mar 2016
Accepted Date : 30 Jun 2016
Doi: 10.4274/tjem.3586 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The metabolic syndrome (MetS) is a constellation of interrelated risk factors of metabolic origin that appear to promote development of cardiovascular disease. It has become one of the most important topics for this decade because of marked increase in cardiovascular disease associated with risk factors. Paraoxonase (PON) is a family of three enzymes, PON1, PON2 and PON3, the gene which is located on chromosome 7. This is high-density lipoprotein (HDL)-associated enzyme with antioxidant activity. The objective of the present study aimed at measurement of PON1 activities in patients with MetS, to compare PON1 activities in patients with MetS with those in controls and assess its relationship with the lipoproteins in serum.
Material and Method: Cases were included as per the criteria put forth by the International Diabetes Federation. Serum PON1 activities were measured using spectrophotometer. Statistical analysis was done using SPSS 20.0.
Result: Serum PON1 arylesterase and lactonase activities were found to be reduced significantly in patients with MetS than in controls. PON1 activities showed a positive correlation with HDL, fasting blood glucose and diastolic blood pressure. Linear regression analysis showed a significant correlation between PON1 activities and body mass index.
Discussion: From the present study, it is clear that reduction in PON1 activities in MetS is mainly due either to abnormalities with synthesis or secretion of HDL cholesterol or oxidative stress as a consequence of excess production of the free radicals. This study also iterates that it is the quality and not the quantity of HDL cholesterol is important while studying the pathophysiology of MetS.

ÖZET

Amaç: Metabolik sendrom (MetS) kalp-damar hastalığı oluşumunu hızlandıran metabolik kökenli risk faktörlerinin bir arada toplandığı bir durumdur. MetS ilgili risk faktörlerindeki artış nedeniyle bu dekadın en önemli konularından birisi durumundadır. Paraoksonaz (PON), geni 7. kromozom üzerinde bulunan PON1, PON2 ve PON3 olarak üç enzimden oluşan bir ailedir. Bu yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ilişkili antioksidan aktiviteli bir enzimdir. Bu çalışmanın amacı MetS’li hastalarda ve kontrol grubunda PON1 aktivitesini karşılaştırmak ve serum lipoproteinleri ile ilişkisini tayin etmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun olgular dahil edilmiştir. Serum PON1 aktivitesi spektrofotometre kullanılarak ölçülmüştür. İstatistiksel analiz SPSS 20.0 kullanarak yapılmıştır.
Bulgular: Serum PON1 arylesterase and lactonase aktiviteleri MetS hastalarda kontrollere göre istatistiksel olarak azalmış bulunmuştur. PON1 aktivitesi HDL, açlık kan şekeri ve diastolik kan basıncı ile pozitif korelasyon göstermiştir. Lineer regresyon analizi PON1 aktivitesi ile beden kitle indeksi arasında anlamlı korelasyon göstermiştir.
Tartışma: Bu çalışma açıkça göstermiştir ki MetS hastalardaki PON1 aktivitesindeki azalma HDL kolestrol sentez veya sekresyonundaki anormallikler veya serbest radikallerin fazla üretiminin sonucu oluşan oksidatif stres nedeniyledir. Bu çalışma aynı zamanda HDL kolestrolün miktarı değil kalitesinin de MetS patofizyolojisi çalışmalarında önemli olduğunu göstermektedir.