ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Simultaneous Occurrence of Different Follicular Neoplasms within the Same Thyroid Gland
Aynı Tiroid Bezinde Farklı Foliküler Hücre Kökenli Neoplazilerin Birlikteliği
Received Date : 27 Mar 2015
Accepted Date : 20 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.3086 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Neoplasms of the thyroid gland are classified according to the cells they originate from and commonly develop from cells of follicular origin. The most common differentiated thyroid cancers (DTC) are papillary and follicular carcinomas. Coexistence of two different histological types of primary follicular thyroid neoplasm is a rare condition. There are previous reports of concomitant medullary and papillary thyroid cancers. However, there is scarce data about the simultaneous occurrence of the two different histological types of primary follicular thyroid tumors and this is the first study on that subject.
Material and Method: From January 2007 to September 2014, our institutional database was reviewed for patients who underwent thyroid surgery for various indications. Medical records and cytopathology reports of those patients were examined retrospectively. Simultaneous neoplasms of follicular origin were noted.
Results: A total of 3.700 patients were operated. Histopathological examination revealed a benign pattern in 2.686 (73%) patients and a malignant pattern in 1.014 (27%) patients. Among the patients with the diagnosis of DTC, only 20 (1.9%) had a concomitant neoplasm within the same thyroid gland.
Discussion: Such simultaneous tumors may be a part of a familial tumor syndrome or an unidentified novel gene mutation playing role in the pathogenesis of more than one type of tumor. Based on the current evidence, the synchronous occurrence of those neoplasms in a given patient is likely coincidental in the literature. Further studies on larger patient population with standardized genetic characterization are needed.

ÖZET

Amaç: Tiroid bezinin neoplazileri köken aldıkları hücreye göre sınıflandırılır ve çoğunlukla foliküler hücrelerden köken alır. En sık görülen iki diferansiye tiroid kanseri (DTK) tipi papiller ve foliküler karsinomdur. Daha önce literatürde aynı hastada medüller ve papiller karsinom birlikteliği rapor edilmiştir. Ancak iki farklı histolojik tipte foliküler tümörün simültane birlikteliği ile ilgili bir yayın yoktur.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz tiroid veri tabanı 2007-2014 yılları arasında çeşitli endikasyonlarla yapılmış tiroidektomi operasyonlarına ait patoloji raporları açısından tarandı. Aynı tiroid bezinde farklı iki foliküler neoplazisi olan hastalar kaydedildi.
Bulgular: Veri tabanında toplam 3,700 hastanın tiroidektomiye ait histopatoloji sonucu mevcut idi. Bu hastaların 2,686’sında (%73) patoloji benign, 1,014’ünde (%27) patoloji malign idi. DTK tanısı konulan hastaların sadece 20’sinde (%1,9) eşlik eden ikinci bir foliküler hücre kökenli tümör mevcut idi.
Tartışma: Aynı tiroid bezinde farklı tipte neoplazilerin birlikteliği ailesel tümör sendromları veya birden fazla tümörün patogenezinde rol oynayan gen mutasyonlarının varlığı ile ilişkili olabilir. Şu andaki bilimsel kanıtlara dayanılarak senkron tümörlerin patofizyolojisini açıklamak mümkün olmadığı için şimdilik rastlantısal bir durum olarak kabul edilmektedir. Daha büyük hasta popülasyonları ile standardize genetik karakterizasyonun yapıldığı yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.