ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Should Nursing Home Residents be Screened for Thyroid Function?
Huzurevi Sakinlerini Tiroid Fonksiyonları Açısından Taramaya Gerek Var mı?
Received Date : 06 Mar 2015
Accepted Date : 13 Nov 2015
Doi: 10.4274/tjem.3053 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Thyroid dysfunctions, especially subclinical forms, which are more frequently seen in older populations, have been linked to increased morbidity and mortality. In the literature, there are few reports of thyroid functions among nursing home residents. Our aim was to investigate whether nursing home residents constitute a priority group for the evaluation of thyroid function.
Material and Method: Hundred and ninety-two participants were enrolled in the study, 108 of them were nursing home participant (NP) and 84 were dwelling participants (CP). All of the participants were evaluated in terms of thyroid functions and thyroid ultrasonography.
Results: In the NP group, 89.8% were euthyroid, 3.7% were found to have subclinical hypothyroidism, 0.9% had overt hypothyroidism, 4.6% had subclinical hyperthyroidism, and 0.9% had overt hyperthyroidism. The corresponding rates in CP group were 83.3%, 9.5%, 0.0%, 7.1%, and 0.0%, respectively. At least one thyroid nodule was present in 64.2% and 78.3% of subjects of NP and CP groups, respectively.
Discussion: There was no statistical difference between the two groups in terms of distribution of thyroid dysfunction and thyroid nodules. According to our results, living in nursing home has not any important effect on thyroid dysfunction or nodule.

ÖZET

Amaç: Yaşlı hastalarda, sık görülen ve özellikle subklinik seyreden tiroid disfonksiyonu, morbidite ve mortalite artışına neden olur. Huzurevi sakinlerinde tiroid fonksiyonlarını değerlendiren az sayıda çalışma vardır. Tiroid fonksiyonlarını değerlendirmede huzurevi sakinlerinin öncelikli grup olup olmadıklarını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 108’i huzurevinde, 84’ü kendi evinde yaşayan 192 kişi dahil edildi. Katılımcıların tiroid fonksiyonları ve ultrasonografileri değerlendirildi.
Bulgular: Huzurevi grubundakilerin (HG) %89,8’inde ötiroidi, %3,7’sinde subklinik hipotiroidi, %0,9’unda aşikar hipotiroidi, %4,6’sında subklinik hipertiroidi, %0,9’unda aşikar hipertiroidi saptandı, kendi evinde yaşayanlarda (KY) bu oranlar sırasıyla %83,3, %9,5, %0,0, %7,1 ve %0,0 idi. HG’dekilerin %64,2’sinde, KY’nin %78,3’ünde nodüler tiroid hastalığı saptandı.
Tartışma: Tiroid fonksiyon bozukluğu ve nodüler tiroid hastalığı açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark yoktur. Bulgularımız huzurevinde yaşamanın tiroid fonksiyonu ve tiroid nodulü üzerine önemli bir etkisi olmadığını düşündürmektedir.