ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Serum Homocysteine Values are Associated with Diabetic Foot Ulcer
Serum Homosistein Değerleri Diyabetik Ayak ile İlişkilidir
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Background: Diabetic foot ulcers and lower extremity amputations are leading causes of mortality and morbidity in diabetic patients. Diabetic neuropathy and peripheral vascular diseases are major reasons for the development of diabetic foot ulcer. Most of the studies showed that hyperhomocysteinemia is related with microvascular and macrovascular complications in diabetic patients. In addition, hyperhomocysteinemia is related to poor ulcer healing. In this study, we investigated the relationship of hyperhomocysteinemia with diabetic foot ulcers.
Materials and Methods: Fifty-one patients with diabetic foot ulcers, 35 diabetes patients without foot ulcers and 60 healthy individuals were enrolled in the study. Wagner classification of diabetic foot ulcers was used. Plasma homocysteine levels were measured by Florescence Polarization Immunoassay.
Results: The median age was 60.0±10.5 years (Range: 38-85 years) in diabetic foot ulcer group, 57.8±9.6 years (range: 41-74 years) in diabetic group and 55.6±6.8 years (range: 40-70 years) in control group (p=0.062). The groups were similar in terms of mean age and sex distribution. The mean homocysteine levels were 10.7 μmol/l (range: 7-22 μmol/l) in control group, 16.27 μmol/l (range: 8.1-31.8 μmol/l) in diabetic foot ulcer group, 13.38 μmol/l (range: 7/23.6 μmol/l) in diabetic group and were showing statistically significant difference between the groups (p<0.001). However, no difference was seen between diabetic foot ulcer group and diabetic group (p>0.05). Multiple logistic regression analysis showed that, peripheral neuropathy and hyperhomocysteinemia (OR 10.558, p=0.008 and OR 1.186, p=0.013, respectively) were independent risk factors for the development of diabetic foot ulcer.
Conclusion: Serum homocysteine values are associated with diabetic foot ulcer. Türk Jem 2011; 15: 106-10


Amaç: Diyabetik ayak ülserleri ve alt ekstremite amputasyonları diyabet hastalarında ana morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Diyabetik nöropati ve periferik vasküler hastalık diyabetik ayak ülser oluşumuna zemin hazırlarlar. Birçok çalışmada hiperhomosisteineminin diyabet hastalarında mikrovaskuler ve makrovaskuler komplikasyonlarla olan ilişkisi gösterilmiştir. Ayrıca hiperhomosisteinemi ülser iyileşmesini de geciktirmektedir. Bu çalışmada hiperhomosisteinemi ile diyabetik ayak ülserleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Diyabetik ayak ülseri olan 51 hasta, ülseri olmayan 35 diyabet hastası ve 60 saglikli kontrol çalışmaya dahil edildi. Diyabetik ayaklarda Wagner sınıflandırılması kullanıldı. Plazma homosistein ölçümleri Floresan Polarizasyon immun ölçümleri ile yapıldı.
Bulgular: Diyabetik ayak ülserli grupta median (min/max) yaş 61 (38/85) yıl, diyabetik grupta 57 (41/74) yıl ve kontrol grubunda ise 56 (40/70) yıl idi (p=0,062). Gruplar, ortalama yas ve cinsiyet açısından benzerdi. Homositein seviyeleri; kontrol grubunda 10,7 (7/22) μmol/l, diyabetik ayak ülseri olan grupta 16,27 (8,1/31,8) μmol/l, diyabetik hasta grubunda ise 13,38(7/23,6) μmol/l idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Fakat ayni anlamlılık diyabetik ayak ülseri olan grup ile diyabetik hasta grubu arasında yoktu. Multiple logistic regresyon analizleri periferik nöropati ve hiperhomosisteineminin (sırasıyla OR 10,558/ p=0,008 ve OR 1,186 / p=0,013) diyabetik ayak ülser oluşumu için bağımsız risk faktörleri olduğunu gösterdi.
Sonuç: Serum homosistein seviyeleri diyabetik ayak ülserleri ile ilişkilidir. Turk Jem 2011; 15: 106-10