ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Serum Heart Type Fatty Acid Binding Protein Levels in Primary Hyperparathyroidism
Primer Hiperparatiroidizmde Serum Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Protein Düzeyleri
Received Date : 19 Jul 2017
Accepted Date : 06 Feb 2018
Doi: 10.25179/tjem.2017-57329 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:1-6
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: Recent studies indicate that plasma heart-type fatty acid binding-protein (H-FABP) concentration can be used as an early biochemical marker for macrovascular diseases. Patients with primary hyperparathyroidism (PHT) reportedly display an increase in cardiovascular (CV) risk factors. Our aim was to evaluate plasma H-FABP concentration in these subjects with primary hyperparathyroidism, by comparing them with healthy controls. Material and Method: Anthropometric parameters, serum H-FABP, serum lipid, serum calcium, phosphorus, parathormone (PTH), insulin resistance (HOMA-IR), high sensitive C-reactive protein (h-CRP), 24-hour urine microalbumin excretion and carotid intima-media thickness (CIMT) were evaluated among primary hyperparathyroidism patients (8 males, 80 females) and 87 healthy subjects (12 males, 75 females). Results: No significant difference was seen in the levels of H-FABP between patients [1086.07 (298-3744)] and controls [1113.36 (263.27-3510)]. The average values of PTH, HOMA-IR, total cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides and calcium and mean CIMT were found to be significantly higher in patients with primary hyperparathyroidism (p<0.05). H-FABP was positively correlated with age, fasting blood glucose, BMI, and HsCRP. Discussion: H-FABP levels correlated with some of the CV risk factors like age, fasting blood glucose, BMI, and h-CRP, moreover no difference in H-FABP levels was seen among patients of primary hyperparathyroidism having no cardiac disease.
ÖZET
Amaç: Son dönem yapılan çalışmalar, plazma kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein (H-FABP) konsantrasyonunun makrovasküler hastalıklar için erken biyokimyasal bir belirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Primer hiperparatiroidizmli hastalarda kardiyovasküler risk faktörlerinin arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmada amacımız primer hiperparatiroidizmli hastalarda plazma H-FABP düzeylerini sağlıklı kontrollerle karşılaştırarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Primer hiperparatiroidizmli 88 (8 erkek, 80 kadın) hasta ve 87 sağlıklı olguda (12 erkek, 75 kadın) antropometrik parametreler, serum H-FABP, serum lipid, serum kalsiyum, fosfor, parathormon, insulin direnci (HOMA-IR), yüksek-hassasiyetli CRP (hs-CRP), 24 saatlik idrarda mikroalbumin atılımı, karotis intima-media kalınlığı (KIMK) ölçümü yapıldı. Bulgular: Hasta [1086.07 (298–3744)] ve kontrol grubunda [1113.36 (263.27–3510)] H-FABP düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Primer hiperparatiroidizmli hastalarda PTH, HOMA-IR, total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid ve kalsiyum ve ortalama KİMK düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). H-FABP ile yaş, açlık kan glukozu, vücut kitle indeksi (VKİ) ve Hs-CRP arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur. Tartışma: H-FABP düzeyleri yaş, açlık kan glukozu, VKİ ve hs-CRP gibi bazı kardiyovasküler risk faktörleriyle korele olmakla birlikte kardiyak hastalığı olmayan primer hiperparatiroidizmli hastalarda sağlıklı olgulara kıyasla anlamlı farklılık görülmemiştir.