ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Serum Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein Levels in Patients with Overt Hypothyroidism
Aşikar Hipotiroidili Hastalarda Serum Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Protein Düzeyleri
Received Date : 06 Feb 2015
Accepted Date : 27 Nov 2016
Doi: 10.4274/tjem.2991 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Overt hypothyroidism affects mostly women with an increasing prevalence with age. Hypothyroidism is associated with accelerated atherosclerotic cardiovascular diseases possibly caused by the higher incidence of hyperlipidemia, insulin resistance, and hypertension. Heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) is specific for cardiomyocytes and a sensitive marker of myocardial injury. The purpose of this study was examining the effect of hypothyroidism on H-FABP levels and carotid artery intima-media thickness (CIMT).
Material and Method: We measured serum H-FABP levels in 33 patients with overt hypothyroidism  and age, gender, and body mass index-matched 39 control subjects. The patients were newly diagnosed with Hashimoto’s thyroiditis. All participants underwent high-resolution B-mode ultrasonography for the measurement of CIMT.
Results: There was no significant difference in serum levels of H-FABP between the patient group and controls (1515.87±2143.0 pg/mL vs. 953.0±416.0 pg/mL, respectively; p=0.15). CIMT level was significantly higher in the patient group than in the control group (0.53±0.08 mm vs. 0.48±0.05 mm; p=0.02). However, the homeostasis model assessment of insulin resistance and fasting insulin levels did not differ between the two groups.
Discussion: Based on the results of this study, we assume that H-FABP is not a useful marker in detecting preclinical atherosclerosis in patients with overt hypothyroidism  associated with Hashimoto’s thyroiditis, however, CIMT might be a useful marker in detecting early atherosclerosis.

ÖZET

Amaç: Aşikar hipotiroidi sıklıkla kadınlarda görülmekte ve yaşla birlikte prevalansı artmaktadır. Hipotiroidi, ilişkili artmış hiperlipidemi, insülin direnci ve hipertansiyon insidansına bağlı artmış aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkilidir. Kalp-tipi yağ asidi bağlayıcı protein (H-FABP) kardiyomiyositlere özgü olup kalp kası hasarının hassas bir belirtecidir. Bu çalışmanın amacı, hipotiroidinin H-FABP düzeylerine ve karotis arter intima-media kalınlığı (KİMK) üzerine etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Serum H-FABP, aşikar hipotiroidi tanısı alan 33 hastada ve yaş, cinsiyet, ve vücut kitle indeksi uyumlu 39 kontrol olgusunda ölçüldü ve tüm olguların yüksek çözünürlüklü B-mod ultrasonografi ile KİMK ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Kontrol ile hasta grubunda H-FABP serum düzeyleri açısından anlamlı derecede farklı bulunmamıştır (sırasıyla; 953,0±416,0 pg/mL, 1515,87±2143,0 pg/mL, p=0,15). KİMK, kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; 0,48±0,05 mm, 0,53±0,08 mm, p=0,02). Ancak, insülin direncinin homeostaz modeli değerlendirmesi ve açlık insülin düzeyleri açısından iki grup arasında fark yoktu.
Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlarına göre Hashimoto tiroiditi ile ilişkili aşikar hipotiroidi hastalarında preklinik ateroskleroz tespitinde H-FABP yararlı bir belirteç değildir. Ancak KİMK erken ateroskleroz tespitinde yararlı olabilir.