ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Relationship of Decreased Circulating Apelin Levels with Growth Hormone, Insulin-like Growth Factor, Carotid Intima-media Thickness, and Epicardial Fat Thickness in Acromegaly
Akromegalide Dolaşımdaki Apelin Düzeylerinin Büyüme Hormonu, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü, Karotis İntima Media Kalınlığı ve Epikardiyal Yağ Kalınlığı ile İlişkisi
Doi: 10.25179/tjem.2018-60454 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:167-175
ABSTRACT
Objective: Acromegaly is a rare disorder that results from an overproduction of growth hormone. Patients with acromegaly are highly susceptible to the risk of vascular diseases and metabolic dysfunctions. Apelin, an adipose tissue-derived peptide, is related to insulin resistance, metabolic and cardiovascular disorders. This study aimed to investigate apelin level alterations in subjects with active acromegaly, controlled acromegaly and in subjects without acromegaly, employed as controls, and to identify the presence of any possible relationship between apelin and hormonal or cardio-metabolic parameters. Material and Methods: A total of 42 active and 32 controlled acromegalic patients, and 40 ageand body mass index-matched controls were recruited in this cross-sectional study. The hormonal and metabolic characteristics of the subjects as well as the carotid intima-media thickness and epicardial fat thickness were thoroughly evaluated. Apelin levels were also measured using ELISA methods. Results: Circulating levels of apelin were found to be significantly lower in the acromegalic subjects as compared to that in the controls. Moreover, active acromegalic subjects showed decreased apelin levels as compared to the controlled acromegalic subjects. Apelin demonstrated a negative correlation with insulin resistance, carotid intima-media thickness, epicardial fat thickness, body mass index as well as growth hormone and insulin-like growth factor-1 in subjects with acromegaly. Furthermore, an independent negative correlation was found between apelin levels and carotid intima-media thickness & epicardial fat thickness by the multivariate regression analysis. Conclusion: Decrease in circulating levels of apelin is associated with cardiovascular risk markers like carotid intima-media thickness and epicardial fat thickness and also has a negative correlation with growth hormone and insulin-like growth factor-1 in subjects with acromegaly.
ÖZET
Amaç: Akromegali, nadir görülen bir hastalıktır, aşırı büyüme hormonu üretiminden kaynaklanmaktadır. Akromegali hastaları vasküler hastalık ve metabolik disfonksiyon riski altında olma eğilimindedir. Adipoz dokudan türetilmiş bir peptit olan apelin, insülin direnci, metabolik ve kardiyovasküler bozukluklarla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı aktif akromegali, kontrollü akromegalisi olan bireylerde ve akromegali olmayan bireylerde apelin düzeylerinin değişimini araştırmak ve apelin ile hormonal, kardiyo-metabolik parametreler arasında olası bir ilişkinin varlığını saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya 42 aktif ve 32 kontrollü akromegalili ve 40 yaş ve beden kitle indeksi uyumlu akromegali olmayan kontrol grubu alındı. Olguların karotis intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ kalınlığı ile birlikte hormonal ve metabolik özelliklerinin değerlendirilmesi yapıldı. Apelin seviyeleri, ELISA yöntemleri kullanılarak ölçüldü. Bulgular: Dolaşımdaki apelin seviyeleri akromegalisi olanlarda kontrollere göre anlamlı olarak düşüktü. Ayrıca, aktif akromegali olanlarda, kontrollü akromegal hastalara göre apelin seviyelerinde bir azalma olduğunu gösterdi. Apelin, akromegali hastalarında insülin direnci, karotis intima media kalınlığı, epikardiyal yağ kalınlığı ve beden kitle indeksi yanı sıra büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 ile negatif korelasyon gözlendi. Daha sonra, multivarite regresyon analizlerinde, apelin seviyelerinin bağımsız olarak karotis intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ kalınlığı ile negatif ilişki içinde olduğu saptandı. Sonuç: Dolaşımdaki azalmış apelin düzeyleri, karotis intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ kalınlığı gibi kardiyovasküler risk belirteçleri ile ilişkilidir ve aynı zamanda akromegali hastalarında büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 ile de negatif ilişkilidir.