ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Relationship Between Sarcopenia and Type 2 Diabetes Mellitus in Elderly Patients
Yaşlı Hastalarda Sarkopeni ve Tip 2 Diabetes Mellitus Arasındaki İlişki
Doi: 10.25179/tjem.2018-62624 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:47-52
ABSTRACT
Sarcopenia has been defined as a condition of decreased muscle strength, as measured by gait speed and grip strength, in the presence of low muscle mass. It is also known that the total muscle mass generally decreases by 1% after the age of 40 years. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a global health concern that has continued to affect people even during 2018; its prevalence increases with age. Among the several factors that lead to sarcopenia in elderly patients, insulin resistance is one. However, it is still not clear whether this resistance is a coincidence or a consequence of diabetes. Common pathophysiological mechanisms between sarcopenia and diabetes make it difficult to distinguish the order of development of sarcopenia and T2DM. Prospective studies have demonstrated that low muscle mass and muscle strength may be associated with the development of T2DM. It has also been shown that T2DM exacerbates sarcopenia in elderly T2DM patients. Nevertheless, further research is needed to ascertain the exact nature of the relationship between sarcopenia and T2DM, so that their underlying causes may be minimized.
ÖZET
Sarkopeni, düşük kas kütlesinin varlığında yürüyüş hızı ve kavrama gücü ile ölçülen azalmış kas gücü durumu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, toplam kas kütlesinin 40 yaşından sonra genellikle %1 azaldığı da bilinmektedir. Tip 2 diabetes mellitus (Tip 2 DM), 2018 yılında hala insanları etkilemeye devam eden küresel bir sağlık sorunudur ve prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlı hastalarda sarkopeniye yol açan çeşitli faktörler arasında insülin direnci de bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu direncin bir rastlantı mı yoksa diyabetin bir sonucu mu olduğu hâlâ net değildir. Sarkopeni ve diyabet arasındaki yaygın ortak patofizyolojik mekanizmalar sarkopeni ve Tip 2 DM gelişim sırasını ayırt etmeyi zorlaştırmaktadır. Prospektif çalışmalar, düşük kas kütlesinin ve kas gücünün Tip 2 DM'nin gelişimi ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Tip 2 DM varlığının yaşlı Tip 2 DM hastalarında sarkopeniyi artırdığı da gösterilmiştir. Bununla birlikte, sarkopeni ve Tip 2 DM arasındaki ilişkinin kesin doğasını saptamak için daha fazla detaylı araştırmaya ihtiyaç olduğu aşikârdır.