ORIGINAL ARTICLE

Relationship between Empty Sella Syndrome and Hashimoto’s Thyroiditis
Empty Sella Sendromu ve Hashimoto Tiroiditi Arasındaki İlişki
Received Date : 22 Feb 2016
Accepted Date : 08 Jun 2016
Doi: 10.4274/tjem.3558 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: It is not clear if Hashimoto’s thyroiditis leads to Empty sella syndrome. In the present study, we aimed to investigate if Hashimoto’s thyroiditis was associated with Empty sella syndrome, and Hashimoto’s thyroiditis was a secondary cause od some cases of primary Empty sella syndrome.
Material and Method: Eighty-one patients who were diagnosed with primary Empty sella syndrome were included in the study. All patients underwent thyroid ultrasonography and biochemical tests for thyroid-stimulating hormone, free triiodothyronine, free thyroxine, anti thyroid peroxidase, anti thyroglobulin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, 17 β estradiol, growth hormone, insulin-like growth factor 1, adrenocorticotropic hormone and total testosterone for Hashimoto’s thyroiditis and pituitary hormone deficiency.
Results: Out of 81 patients, thyroid disease was diagnosed in 34 (42%) patients; 18 of them had Hashimoto’s thyroiditis (22.2%) and 16 (19.8%) had central hypothyroidism. Among Hashimoto’s thyroiditis patients, 11 (13.6%) had hypothyroidism and 7 (8.6%) were euthyroid.
Discussion: In conclusion, it is possible that some cases of primary Empty sella syndrome are caused by Hashimoto’s thyroiditis. It is recommended that the presence of Hashimoto’s thyroiditis should be investigated in patients with primary Empty sella syndrome. Further studies investigating anti-pituitary antibody in patients with primary Empty sella syndrome, are needed to further declare this relationship.

ÖZET

Amaç: Hashimoto tiroiditi Empty sella sendromuna yol açıp açmadığı konusu açık değildir. Biz bu çalışmada Hashimoto tiroiditinin Empty sella sendromu ile ilişkisi olup olmadığını ve primer Empty sella sendromu olgularından bir kısmına Hashimoto tiroiditinin sekonder bir sebep olup olamadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan primer Empty sella sendromu tanısı konan 81 hastaya Hashimoto tiroiditi ve hipofiz hormon eksiklikleri açısından tiroid uyarıcı hormon, serbest triiyodotironin, serbest tiroksin, anti tiroid peroksidaz, anti tiroglobulin, folikül uyarıcı hormon, lüteinleştirici hormon, 17 β estradiol, büyüme hormonu, insülin benzeri büyüme faktörü-1, adrenokortikotrop ve total testosteron biyo-kimyasal tetkikleri ve tiroid ultrasanografi yapıldı.
Bulgular: Çalışmada toplam 81 hastadan 34 tanesinde (%42) tiroid hastalığı saptandı. Bunlardan 18 tanesi Hashimoto tiroiditi (%22,2), 16 tanesi santral hipotiroidi (%19,8) olarak saptandı. Hashimoto tiroiditi olan 18 hastadan 11 tanesi hipotiroidik (%13,6), yedi tanesi (%8,6) ise ötiroid olarak saptandı.
Tartışma: Sonuç olarak idiopatik Empty sella sendrom olgularının bir kısmının Hashimoto tiroiditi aracılığıyla oluşması muhtemeldir. Primer Empty sella sendromlu olgularda Hashimoto tiroiditi varlığı araştırılması önerilir. Bu konuda anipituiter antikorların da bakıldığı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.