ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Recurrent Ventricular Tachycardia in Sheehan’s Syndrome
Sheehan Sendromunda Tekrarlayıcı Ventriküler Taşikardi
Received Date : 06 Feb 2014
Accepted Date : 24 May 2014
Doi: 10.4274/tjem.2493 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Sheehan’s syndrome is one of the common causes of hypopituitarism in developing countries. Electrocardiographic (ECG) abnormalities in Sheehan’s syndrome are not well documented. However, in hypopituitarism due to other causes, ECG findings include low-voltage QRS complex, ST segment depression, T-wave inversion and prolonged QT interval. We hereby describe a 45-year-old female who presented with a history of recurrent syncope for last three years. Electrocardiography revealed ventricular tachycardia, which reverted back with hormone replacement therapy. Since it is a common problem in our community, clinicians should consider Sheehan’s syndrome as an etiology of metabolic disturbances leading to ventricular tachycardia in women.

ÖZET

Sheehan sendromu gelişmekte olan ülkelerdeki en sık hipopitüitarizm nedenlerinden birisidir. Sheehan sendromundaki elektrokardiyografik (EKG) anormallikler net bir şekilde gösterilmemiştir. Ancak, diğer nedenlere bağlı hipopitüitarizmde EKG bulgusu olarak düşük voltaj QRS kompleksi, ST depresyonu, T inversiyonu ve uzamış QT intervali saptanmıştır. Burada son 3 yılda tekrarlayıcı senkop öyküsü olan 45 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. EKG de saptanan ventriküler taşikardi, hormon replasmanı ile düzelmiştir. Toplumda sık görülmesi nedeni ile klinisyenler, Sheehan sendromunu metabolik bozukluklara ve bunlara bağlı da ventirküler taşikardi gelişimine neden olan etiyolojik faktörlerden biri olarak değerlendirmelidir.