ORIGINAL ARTICLE

Proliferation Activity in Parathyroid Adenomas and Its Relation to the Clinical Parameters
Paratiroid Adenomlarında Proliferasyon Aktivitesi ve Klinik Parametrelerle İlişkisi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Parathyroid adenomas are most frequently responsible for primary hyperparathyroidism. Ki-67 is an useful antigen which determines proliferation activity in adenoma, hyperplasia and carcinoma of the parathyroid glands. In recent studies, Ki-67 index has been reported as between 1.36% and 3.3% in parathyroid adenomas. In this study we aimed to demonstrate proliferation activity in parathyroid adenomas using Ki-67 antibody and to evaluate the relationship of this index to clinical findings. Sixteen patients who underwent surgery for primary hyperparathyroidism were enrolled in this study. All cases were females and mean age was 52.62±15.86 (range, 20-70) years. Mean serum calcium level was 12.12 ± 1.35 mg/dl, and plasma PTH level was 623.10 ± 505.20 pg/ml. Pathology revealed parathyroid adenomas in all cases. Ki-67 labeling index was calculated in each slide as the percentage of immunopositive nuclei by avidin-biotin-peroxidase method. The mean value of Ki-67 index was found as 2.48 ±2.61% (range, 0.01-10%) in adenomas and 0,17 ±0,50% (range, 0-0.5%) in peripheral tissues. Ki-67 index was significantly higher in adenomas than in peripheral tissues (p:0,001, Z:-3,517). No significant correlation was found between Ki-67 index and clinical findings. In conclusion; we demonstrated that Ki-67 index was found higher in parathyroid adenomas than in normal tissues as in the literature, but no significant correlation was observed between Ki-67 index and the clinical parameters. Cases with higher Ki-67 index should be closely followed-up and treated after surgery.
ÖZET
Primer hiperparatiroidizmden en sık paratiroid adenomları sorumludur. Ki-67, paratiroid adenom ve hiperplazilerinde proliferasyon aktivitesini belirleyen bir antijendir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda paratiroid adenomlarında Ki-67 indeksi, %1.36-3.3 arasında değişen sıklıklarda saptanmıştır. Bu çalışmada; paratiroid adenomlarında proliferasyon aktivitesini göstermeyi ve bu aktivitenin klinik bulgular ile olan ilişkisini belirlemeyi amaçladık. Primer hiperparatiroidizm nedeniyle opere edilmiş 16 olgu çalışmaya alındı. Olguların tümü kadın olup, yaş ortalamaları 52.62±15.86 (20-70 yaş) olarak saptandı. Ortalama serum kalsiyum düzeyi 12.12±1.35 mg/dl, plazma PTH düzeyi 623.10±505.20 pg/ml olarak tayin edildi. Patolojik inceleme tümünde paratiroid adenomu ile uyumluydu. Avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile uygulanan immunhistokimyasal inceleme ile, Ki- 67 pozitif boyanan hücre sayısı bu alandaki hücre sayısına bölünerek, yüzdesi alındı. Ki-67 indeksi ortalama değeri adenomlarda %2.48 ±2.61 (0.01-10%), periferik dokuda ise %0,17 ±0,50 (0-0.5%) olarak bulundu. Adenomlarda Ki-67 indeksi periferik dokudan anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p:0,001, Z:-3,517). Ki-67 indeksi ile klinik bulgular arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Sonuç olarak; paratiroid adenomlarında Ki-67 indeksi literatür ile uyumlu olarak adenomlarda normal dokudan yüksek olarak saptanmıştır. Ancak Ki-67 indeksi ile klinik parametreler arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ki-67 indeksi yüksek olan vakalar cerrahi sonrası daha yakından takip ve tedavi edilmelidir.