ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Prognostic Value of TIMI Frame Count in Patients with Metabolic Syndrome
Metabolik Sendromlu Hastalarda TIMI Kare Sayısının Prognostik Değeri
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Background: The aim of our study was to determine the coronary angiographic distribution and frequency of atherosclerotic lesions in the coronary arteries in patients with stable angina and metabolic syndrome (MS) as well as to assess the association of these lesions with TIMI frame count and combinations of MS criteria.
Methods: Two hundred sixty-one patients aged 61.8±1.4 years were included in the study. All subjects were divided into three large groups: group 1 - patients with significant coronary artery stenosis and with MS (n=148), group 2 - patients with significant coronary artery stenosis and without MS (n=75), and group 3 - patients without significant coronary artery stenosis and without MS (n=38). At the same time, the patients in group 1 were again divided into 3 subgroups  based on the number of MS criteria. Arterial blood pressure (BP), waist circumference (WC), and levels of fasting glucose (FG), triglycerides (TG) and high-density lipoproteins (HDL) were measured in  all patients. All subjects underwent coronary angiography and TIMI frame count was calculated.
Results: According to the results in patients with stable angina with 5 criteria of MS, the TIMI frame count was significantly greater than in patients with stable angina with 3 and 4 criteria of MS. While in the group of patients with stable angina with 3 criteria of MS, the most frequent combination found was BP +WC + FG (28.3±6.2%), in patients with stable angina with 4 MS criteria, it was BP + WC + FG + HDL combination (48.0±7.1%).
Conclusions: The TIMI frame count method is simple, inexpensive and broadly applicable and plays role in the understanding of the physiology and pathophysiology of coronary artery blood flow in patients with stable angina and MS. For this reason, the calculation of TIMI frame count in patients with stable angina and MS has an important place in selecting the treatment options and determining the prognosis of the disease. Turk Jem 2011; 15: 1-7


 

Özet

Amaç: Yapmış olduğumuz çalışmanın amacı metabolik sendromu (MS) olan stabil anginalı hastalarda aterosklerotik lezyonların koroner anjiyografik dağılımı ve sıklığının belirlenmesi ve aynı zamanda bu lezyonlarla TIMI kare sayısı ve MS kriter kombinasyonları arasında ilişkinin değerlendirilmesidir.
Materyel ve Metod: Çalışmaya ortalama yaşı 61.8±1.4 olan 261 hasta alındı.Tüm hastalar 3 büyük gruba ayrıldı. Grup 1`e MS ve koroner arterlerde anlamlı darlık olan 148 hasta, grup 2`e koroner arterlerde anlamlı darlık olan ve MS olmayan 75 hasta, grup 3`e MS ve koroner arterlerde anlamlı darlık olmayan 38 hasta alındı. Aynı zamanda grup 1`de olan hastalar MS kriter sayısına göre 3 alt gruba ayrıldı.Hastalarda arteryel kan basıncı (KB), bel çevresi (BÇ), açlık kan şekeri (AKŞ), trigliserid (TG) ve yüksek yoğunluklu kolesterol (HDL) değerleri ölçüldü. Hastalarda selektif koroner anjıyografi yapılarak TIMI kare sayısı hesaplandı.
Bulgular:MS 5 kriteri bulunan stabil anginalı hastaların TIMI kare sayısı değerleri, MS 3 ve 4 kriteri bulunan stabil anginalı hastaların TIMI kare sayısı degerlerine göre anlamlı olarak daha fazla bulundu. MS 3 kriteri olan stabil anginalı hastalarda KB+BÇ+AKŞ (28,3±6,2%)  kombinasyonu daha sık görüldü. MS 4 kriteri olan stabil anginalı hastalarda ise en sık KB+BÇ+AKŞ+HDL (48,0±7,1%) kombinasyonu görüldü.
Sonuç:TIMI kare sayısı basit, ucuz ve geniş uyğulanan metot olarak, MS ve stabil anginası olan hastalarda koroner kan akımının fizyolojisi ve patofizyolojisi ile ilgili önemli bilgiler verir. MS`i olan stabil anginalı hastalarda TIMI kare sayısının hesaplanması hastalığın prognozunun tayininde ve tedavi seçiminde önemli rolü olacaktır.Türk Jem 2011; 15: 1-7

 

ÖZET