ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Preoperative and Postoperative (1st and 3rd Month) Metabolic Data of Patients Who Underwent Bariatric Surgery
Bariatrik Cerrahi Yapılan Hastalarımızın Preoperatif ve Postoperatif Metabolik Verileri (1. ve 3. ay)
Received Date : 01 Aug 2014
Accepted Date : 17 Dec 2014
Doi: 10.4274/tjem.2717 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The growing prevalence of obesity has become a major concern. The efficacy of medical treatment, diet and behavior therapy in morbidly obese patients is limited. Obesity surgery is a treatment option for selected morbidly obese patients.
Material and Method: Data of 47 patients (n=39 women, 8 men) who underwent bariatric surgery were investigated.
Results: Out of 47 patients, 20 underwent Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) (43%) and 27 had sleeve gastrectomy (SG) (57%). The mean age of the patients was 37±9.5 (19-59) years. 17% of patients were men and 83% were women. In the analysis of data on weight that could be found for 31 out of 47 patients, we detected preoperative and postoperative (1st and 3rd month) mean weight values as 125.4±15.9 kg, 112.7±13.2 kg (p<0.001) and 100.9±17.5 kg (p<0.001), respectively. In addition, the analysis of the data on mean fasting plasma glucose (FPG) levels which could be found for 23 out of 47 patients, showed us that preoperative and postoperative (1st and 3rd month) FPG levels were 100.9±17.5 mg/dL, 91.6±10.9 mg/dL (p=0.03) and 87.3±2.0 mg/dL, respectively. Only 1 patient had diabetes before the surgery. In the RYGB group, the mean change in weight was 12.4±5.5 kg in the 1st month and 22.2±8.6 kg in the 3rd month (compared to the weights in the preoperative period). Moreover, in the SG group, the mean change in weight was 13.7±4.5 kg in the 1st month and 23.4±5.8 kg in the 3rd month. No statistically significant difference was found between the weight changes in the 1st and the 3rd month as for surgery types.
Discussion: After bariatric surgery, significant loss in weight and reduction in FPG occurred in short-term.

ÖZET

Amaç: Obezite prevalansı gittikçe artan önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Obezite için uygulanan tedavilerden; diyet, fiziksel aktivite, davranış terapisi ve kilo verdirici ilaçların etkinliği sınırlıdır. Obezite cerrahisi uygun hasta grubunda seçilebilecek bir yöntem olarak durmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Obezite konseyimizde bariatrik cerrahi kararı alınmış toplam 47 hastaya (n=39 Kadın, n=8 Erkek) bariatrik cerrahi kararı alındı. Sleeve gastrektomi (SG) ve gastrik bypass (GB) olmak üzere iki farklı cerrahi uygulandı. Hastaların kilo değişimi uygulanan cerrahi tipine göre de karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 47 hastanın 20’sine gastrik by-pass (%43), 27’sine (%57) sleeve gastrektomi uygulandı. Hastalarımızın ortalama yaşı 37±9,5 idi (19-59 y). Cerrahi uygulanan hastalarımızın %17’si erkek, %83’ü kadındı. Toplam 47 hastadan verisine ulaşılabilen 31 hastanın kilo verilerinin analizinde preop ortalama kilo değeri 125,4±15,9 kg iken postop 1. ay ortalama kilosu 112,7±13,2 kg (p<0,001), 3. ay postop ortalama kilosu 100,9±17,5 kg (p<0,001) olarak tespit edildi. Toplam 47 hastadan verisine ulaşılabilen 23 hastanın analizinde preop APG değeri ortalama 102,5±19,2 mg/dL, postop 1. ay APG 91,6±10,9 mg/dL (p=0,03), postop 3. ay APG 87,3±2,0 mg/dL idi. OGTT sonuçlarına göre; %82,1’inde normal glukoz toleransı, %12,8’inde bozulmuş glukoz toleransı, %5,1’inde DM saptandı. GB operasyonu olan grupta 1. ayda ortalama 12,4±5,5 kg, 3. ayda (preoperatif dönem kilosuna göre) ortalama 22,2±8,6 kg kilo değişimi gözlendi. SG olan hastalarımızda kilo değişimi postop 1. ay için 13,7±4,5 kg iken 3. ayda 23,4±5,8 kg olarak tespit edildi. Cerrahi tipine göre 1. ve 3. ay kilo değişimleri arasında anlamlı fark bulunmadı.
Tartışma: Bariatrik cerrahi sonrası yakın dönemde anlamlı kilo değişikliği olmaktadır. Açlık plazma glukozunda da anlamlı düşüş gözlenmiştir.