ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Postprandial Hypoglycemia: An Unusual Presentation for Insulinoma
Postprandiyal Hipoglisemi: İnsülinoma için Sıradışı Bir Prezentasyon
Received Date : 20 Oct 2014
Accepted Date : 27 Sep 2015
Doi: 10.4274/tjem.2861 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Insulinoma is the most common type of islet cell tumor of the pancreas and its incidence is estimated at four per one million persons per year. Although fasting hypoglycemia is the typical presentation, cases with postprandial hypoglycemia have rarely been reported. A 48-year-old woman was admitted to our department for evaluation of hypoglycemia. Laboratory data suggested a state of postprandial endogenous hyperinsulinemic hypoglycemia. Abdominal computed tomography revealed a mass lesion measuring 20 mm at the distal pancreas. A decision was made to perform an arterial calcium-stimulated venous sampling for excluding nesidioblastosis coexisting with a pancreatic incidental mass. After that the patient was referred to surgery. Pathological examination revealed a low-grade well-differentiated neuroendocrine tumor with regional lymph node metastasis. Herein, we report a case of malignant insulinoma presenting with postprandial hypoglycemia and discuss the differential diagnosis and possible mechanisms of postprandial hypoglycemia in insulinoma cases.

ÖZET

İnsülinoma, pankreasın en sık görülen adacık hücre kaynaklı tümörüdür ve yıllık insidansı bir milyonda 4 kişi olarak tahmin edilmektedir. Her ne kadar tipik başvuru açlık hipoglisemisi ile olsada, literatürde postprandiyal hipoglisemi ile seyreden olgular da bulunmaktadır. Kırk sekiz yaşında kadın hasta hipoglisemi değerlendirilmesi amacıyla Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’ne kabul edildi. Laboratuvar verileri, postprandiyal dönemde ortaya çıkan endojen hiperinsülinemik hipoglisemiyi işaret etmekteydi. Abdominal kompüterize tomografi çektirildi ve pankreas distalinde 20 mm çapında kitle tespit edildi. Pankreatik kitle ile eş zamanlı saptanabilecek bir nesidiyoblastozisi ekarte etmek amacıyla arteryel kalsiyum uyarısı sonrası venöz örnekleme yapılmasına karar verildi. Venöz örnekleme sonrası hasta cerrahi bölümüne refere edildi. Patolojik incelemede, bölgesel lenf nodu metastazının eşlik ettiği düşük dereceli iyi diferansiye nöroendokrin tümör tespit edildi. Bu yazıda, postprandiyal hipoglisemi ile seyreden bir malin insülinoma olgusu takdim edilmiş olup, ayırıcı tanı ve insülinoma olgularında olası postprandiyal hipoglisemi mekanizmaları tartışılmıştır.