ORIGINAL ARTICLE

Plasma Osteoprotegerin Levels Before and After Treatment of Thyroid Dysfunctions
Tiroid Disfonksiyonlarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Plazma Osteoprotegerin Seviyeleri
Doi: 10.4274/Tjem.2238 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Osteoprotegerin (OPG) is a soluble decoy receptor for the receptor activator of nuclear factor kappaB ligand, thereby inhibiting bone resorption. In this study, we aimed to evaluate plasma OPG levels in patients with thyroid dysfunctions and determine whether its levels change after restoration of euthyroidism.
Material and Method: OPG levels were studied at the time of diagnosis and after the restoration of euthyroidism at least for 8 weeks in patients diagnosed with overt thyrotoxicosis and hypothyroidism.
Results: Seventeen hypothyroid, 17 thyrotoxic patients and 17 age-, sex- and body mass index-matched healthy controls were analyzed. Mean basal plasma OPG levels were 5.42±2.66, 5.04±1.62 and 5.24±0.93 pmol/l in thyrotoxic, hypothyroid and healthy controls, respectively (p=0.844). After restoration of euthyroidism, OPG was 5.52±2.37 pmol/l in thyrotoxic and 4.33±1.37 pmol/l in hypothyroid patients, indicating no significant difference compared to baseline values (p=0.846 and p=0.109, respectively). We also did not observe any correlation between basal OPG levels and basal thyrotropin and thyroid hormone levels.
Discussion: Thyroid dysfunctions seem to affect bone functions by mechanisms other than OPG, however, more clinical studies with larger sample sizes are needed to clarify the underlying mechanisms of thyroid dysfunction-related changes in bone metabolism. Turk Jem 2013; 17: 102-7

ÖZET

Amaç: Osteoprotegerin (OPG), reseptör aktivatör nükleer faktör kappa B ligand için yalancı reseptör görevi görür ve bu şekilde kemik yıkımını inhibe eder. Bu çalışmanın amacı tiroid disfonksiyonu olan hastalarda plazma OPG seviyelerinin değerlendirilmesi ve ötiroidizm sağlandıktan sonra OPG seviyesinde değişiklik olup olmadığının belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Aşikar hipotiroidi ve tirotoksikoz tanısı alan hastalarda tanı anında ve en az 8 hafta ötiroidizm sağlandıktan sonra OPG seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: Çalışmaya 17 hipotiroid, 17 tirotoksik hasta ve 17 yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grubu alındı. Ortalama bazal plazma OPG seviyeleri tirotoksik hastalarda 5,42±2,66 pmol/l, hipotiroid hastalarda 5,04±1,62 pmol/l ve kontrol grubunda 5,24±0,93 pmol/l bulundu (p=0,844). Ötiroidizm sağlandıktan sonra ortalama OPG seviyeleri tirotoksik hastalarda 5,52±2,37 pmol/l, hipotiroid hastalarda 4,33±1,37 pmol/l olarak bulundu. Her iki grupta da tedavi öncesi ve sonrası OPG seviyelerinde anlamlı değişiklik olmadı (tirotoksik hastalar için p=0,846 ve hipotiroid hastalar için p=0,109). Bazal OPG ile bazal tirotropin ve tiroid hormonları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlarına gore tiroid fonksiyon bozukluklarında görülen kemik metabolizma değişikliklerinde OPG rol almamaktadır. Tiroid disfonksiyonlarının kemik üzerine etkilerinin hangi mekanizmalarla oluştuğunun belirlenmesi için daha fazla sayıda hastanın alındığı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Turk Jem 2013; 17: 102-7