CASE REPORT

Pituitary Abscess Due to Staphylococcus Lugdunensis in a Patient with Lymphocytic Hypophysitis
Lenfositik Hipofizit Zemininde Gelişen Staphylococcus Lugdunensis Apsesi
Received Date : 15 Jun 2015
Accepted Date : 13 Sep 2015
Doi: 10.4274/tjem.3200 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Lymphocytic hypophysitis is a rare endocrine disease involving lymphocytic infiltration and chronic pituitary inflammation. Pituitary abscess is another rare disease which may be associated with underlying parasellar pathology. Here, we report a case of lymphocytic hypophysitis diagnosed with a pituitary abscess and recurrent suprasellar involvement after surgery. A 58-year-old female presented with headache, panhypopituitarism, and a pituitary lesion with thickening of the pituitary stalk. She had pituitary surgery and was diagnosed with lymphocytic hypophysitis associated with pituitary abscess. After antibiotic therapy, the lesion recurred with extension to the hypothalamus and compressive symptoms. She was operated in order to rule out recurrent abscess, and then, high dose glucocorticoid treatment was initiated. The headache and fever resolved within one week of glucocorticoid treatment and her visual field was completely normal. However, glucocorticoid treatment resulted in toxic hepatitis and had to be prematurely withdrawn limiting the entire treatment length to 12 weeks. 100 mg/day azothioprine was started after normalization of her liver enzymes. The pituitary lesion reduced more than 50% on the third month magnetic resonance imaging and she is still on follow-up without any recurrence. Lymphocytic hypophysitis may cause neurological deficits and complete loss of pituitary functions. The disease may rarely be complicated with abscess, therefore, careful evaluation and surgical treatment should be performed.

ÖZET

Lenfositik hipofizit, kronik hipofizer lenfositik infiltrasyon ile karakterize nadir bir endokrin hastalıktır. Hipofizer apse ise, altta yatan parasellar patolojiler ile ilişkili olabilecek hipofizin diğer nadir hastalıklarındandır. Bu olgu takdiminde, hipofizer apse ile prezente olan ve cerrahi sonrası süprasellar tutulum ile nüks eden bir lenfositik hipofizit olgusu sunulmaktadır. Elli sekiz yaşında kadın hasta baş ağrısı, panhipopituitarizm ve hipofiz sapında kalınlaşmaya neden olan sellar lezyon ile başvurdu. Cerrahi tedavi sonrası lenfositik hipofizit ve hipofizer apse tanısı konuldu. Antibiyotik tedavisi sonrası lezyon, hipotalamusa yayılım ve bası bulguları ile nüks etti. Apse rekürrensini ekarte etmek için yapılan ikinci cerrahi sonrası yüksek doz glukokortikoid tedavisi başlandı. Glukokortikoid tedavisinin ilk haftasında baş ağrısı, ateş ve görme alanı daralması tamamen düzeldi. Fakat glukokortikoid tedavisinin neden olduğu toksik hepatit nedeniyle tedavi 12 haftada kesildi. Karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesinin ardından 100 mg/gün dozunda azotioprin başlandı. Üç ayda lezyonda %50’den fazla küçülme sağlandı ve komplikasyon görülmedi. Lenfositik hipofizit tüm hipofiz fonksiyonlarının kaybı ve ciddi nörolojik kayıplara neden olabilir. Nadiren apse ile komplike olabilir, bu nedenle dikkatli değerlendirme ve cerrahi tedavi düşünülmelidir.