ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Obesity and Breast Cancer: Adipose Tissue, Adipocytokines, Chronic Inflammation, and Hypoxia
Obezite ve Meme Kanseri: Yağ Dokusu, Adipositokinler, Kronik İnflamasyon ve Hipoksi
Received Date : 13 Sep 2017
Accepted Date : 24 Nov 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-57808 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:244-253
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Obesity that has represented defense and warfare in the stone age and beauty, success, authority, and welfare in the middle ages, has now turned into a chronic and undesirable low-grade inflammatory disease that adversely affects the lifespan and quality of life. It results in serious complications such as Type 2 diabetes, cardiovascular disease, and cancer and is considered a pandemic all over the world. Chronic inflammation in obesity is attributed to an increase in the release of pro-inflammatory factors. This makes it a risk factor for many types of cancers, such as colon, gastric, breast, and prostate carcinomas, suggesting a cause and effect relationship between obesity and cancer. These proinflammatory factors act as signal transducers for tumor growth and progression. In recent years, animal studies have shown that adipocyte hypoxia can result in tumor growth in adipocytes and stromal vascular tissue. However, the mechanisms associated with obesity and cancer are still not completely understood. In the present study, we discussed the relationship between inflamed adipose tissue and cancer in obese patients, together with the contribution of interaction between hormones, cytokines, growth factors, and angiogenesis.
ÖZET
Taş devrinde savunma, mücadele gücü, kuvveti, orta çağda güzellik, başarı, otorite, iktidar ve zenginliği simgeleyen obezite; günümüzde yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik ve istenmeyen düşük dereceli inflamatuar bir hastalığa dönüşmüştür. Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanser gibi ciddi komplikasyonlara neden olmakta ve tüm dünyada bir pandemi olarak kabul edilmektedir. Obezitede kronik inflamasyon, proinflamatuar faktörlerin salınımındaki artışla ilişkilendirilmektedir. Bu; kolon, mide, meme ve prostat karsinomları gibi birçok kanser türü için bir risk faktörüdür ve obezite ile kanser arasında neden ve sonuç ilişkisi olduğunu düşündürmektedir. Bu proinflamatuar faktörler, tümör büyümesi ve ilerlemesi için sinyal transdüseri görevi görmektedir. Son yıllarda, hayvan çalışmaları adiposit hipoksisinin adipositlerde ve stromal vasküler dokuda tümör büyümesi ile sonuçlanabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, obezite ve kanser ile ilişkili mekanizmalar hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada, obez hastalarda inflame adipoz doku ve kanser arasındaki ilişkinin; hormonlar, sitokinler, büyüme faktörleri ve anjiyogenez arasındaki etkileşimin katkısıyla birlikte tartışılması amaçlanmıştır.