ORIGINAL ARTICLE

Obesity Prevelance in West Black Sea Region: The Melen Study
Batı Karadeniz Bölgesinde Obezite Prevelansı: Melen Çalışması
Doi: 10.4274/Tjem.1966 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The aim of our study was to determine the prevalence of obesity and abdominal obesity in the West Black Sea region of Turkey and to display the associated chronic diseases, especially Diabetes Mellitus (DM) in this population.
Material and Method: We evaluated 2222 (1418 female, 804 male, mean age: 50) participants in Yigilca. The medical histories were recorded and physical examinations were done in all participants. Body weight categories were defined according to the body mass index (BMI) as follows: BMI <18.5 lean, 18.5-24.9 normal, 25-29.9 overweight, ≥30 obese and ≥40 morbidly obese. According to waist circumference measurements, >94 cm in males and >90 cm in females were accepted as the cut-off points for abdominal obesity.
Results: The mean BMI of the participants was 30.6 in females and 27.5 in males. According to BMI, obesity prevalence was 53.1% in females and 26.9% in males. The mean obesity prevalence was 43.5% in general. Abdominal obesity prevalence was 63% in females, 46% in males and 57% in all participants. Obesity prevalence increased with age in both sexes. Especially 3/4 (75%) of females and 1/3 (33%) of males aged 50-59 years were obese. Postmenopausal females had very high (64%) obesity prevalence but the rate was %43 in premenopausal women. While DM prevalence was 12.6% according to patient history, DM prevalence increased to 18.8% by adding patients with fasting glucose >126 mg/dl.
Discussion: Obesity, especially abdominal obesity and DM prevalence was found to be at exaggerated rates in both sexes being highest in postmenopausal females. Turk Jem 2012; 16: 52-7

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada; Türkiye’deki batı karadeniz bölgesinde obezite ve abdominal obezite prevalansının belirlenmesi, başta diyabet olmak üzere obez kişilerde kronik hastalıkların görülme sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Yığılca ilçesi toplum sağlığı merkezinde 2222 katılımcı üzerinde (1418 kadın, 804 erkek, ortalama yaş 50) gerçekleştirildi. Katılımcıların anamnez bilgileri, fizik muayeneleri ve kan örnekleri alınarak; bel çevresi, kalça çevresi ölçümleri yapıldı, Vücut ağırlığı katılımcıların vücut kitle indekslerine (VKI) göre şu şekilde tanımlandı; <18,5 zayıf; 18,5-24,9 normal; 25-29,9 fazla kilolu, ≥30 obez ve ≥40 morbid obez. Bel çevresi üst sınırı erkekler için >94 cm ve kadınlar için >90 cm olarak alınıp, bu değerlerin üzerindekiler, abdominal obezite olarak kabul edildi.
Bulgular: Katılımcıların VKİ ortalaması kadınlarda 30,6 iken erkeklerde 27,5 idi. VKI’ne göre popülasyondaki kadınların %53,1’inde, erkeklerin %26,9’unda ve genel toplamda da %43,5 obezite saptandı. Abdominal obezite prevalansı; kadınlarda %63, erkeklerde %46, genelde de %57 olarak bulundu. Her iki cinsiyette de yaşla birlikte obezite sıklığının artmış olduğu, 50-59 yaş grubundaki kadınların %75’inde, erkeklerinde %33’ünde obezite saptandı. Menopozda olan kadınlarda obezite prevelansı %64 iken, menapozda olmayan kadınlarda bu oran %43 olarak saptandı. Anamneze göre DM prevalansı %12,6 iken, anamnez ve açlık kan şekeri 126’nın üstünde olanlar alındığında DM prevalansı %18,8'e çıktığı saptandı.
Tartışma: Postmenapoz dönemdeki kadınlarımızda en yüksek olmak üzere obezite, abdominal obezite ve DM prevelansı her iki cinsiyette abartılı oranlara ulaşmıştır. Türk Jem 2012; 16: 52-7