ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Obesity and Insulin Resistance: Management in Diabetes
Obezite ve İnsulin Direnci: Diyabet Tedavisi
Doi: 10.4274/Tjem.2156 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Obesity today, is a major public health problem across the world. The rapid increase in the incidence of obesity and associated co-morbidities presents a major challenge to health care globally. Insulin resistance is commonly associated with obesity and other life style diseases. However, much uncertainty remains about the mechanism regarding the association between insulin resistance and human disease mainly because of the difficulties of defining insulin resistance in clinical terms and of quantifying insulin action in humans. This review looks at the available literature concerning the link between obesity and insulin resistance and discusses the various approaches of their management. Turk Jem 2013; 17: 57-62

ÖZET

Obezite günümüzde dünya çapında büyük bir sağlık problemidir. Görülme sıklığındaki ve beraberinde meydana gelen hastalıklardaki artış sağlık hizmetlerinde küresel bir zorlu mücadeleyi ortaya koymaktadır. İnsülin direnci genellikle obezite ve diğer yaşam tarzı hastalıklarıyla ilişkilidir. Ancak, çoğunlukla insülin direncinin klinik anlamda tanımlanması ve insanda insülin aksiyonunun belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle insülin direnci ile hastalık arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır. Bu derleme obezite ve insülin direnci arasındaki ilişki konusunda literatürün taranması ve bu ilişkinin yönetimine olan farklı yaklaşımları tartışmayı amaçlamaktadır. Turk Jem 2013; 17: 57-62