ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Nodular Thyroid Disease and Papillary Thyroid Carcinoma in Functional Pituitary Adenomas
Fonksiyonel Hipofiz Adenomlarında Nodüler Tiroid Hastalığı ve Papiller Tiroid Kanseri
Doi: 10.25179/tjem.2018-60237 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;158-166
ABSTRACT
Objective: Increased frequency of nodular thyroid disease has been reported in acromegalic patients. Recent studies have also demonstrated an increased co-existence of nodular thyroid di- sease with Cushing’s disease and prolactinoma. In this study, we evaluated the frequency and outcomes of nodular thyroid disease in each type of functional pituitary adenoma. Material and Methods: A total of 232 patients diagnosed with acromegaly (n=138), prolactinoma (n=59) or Cushing’s disease (n=35) were included in this retrospective observational study. The frequency of nodular thyroid disease, fine-needle aspiration re- sults, and the frequency of papillary thyroid carcinoma were com- pared in each group. Factors related to nodule development were evaluated in functional pituitary adenoma patients with or without nodules. Results: Nodular thyroid disease frequency was higher in pati- ents with acromegaly (69%) compared to those with prolactinoma (36%) or Cushing’s disease (34%) (p<0.001). Fine-needle aspi- ration results and PTC frequencies were similar between the gro- ups. In comparison to patients without nodules (n=104), those with nodules (n=128) were older (p=0.01) and had a higher inci- dence of glucose metabolism disorders (p=0.006). Insulin-like growth factor-1 levels were higher in acromegalic patients with no- dular thyroid disease (p=0.01). There was no relationship between nodule formation and baseline prolactin or cortisol/adrenocorticot- ropic hormone levels in the patients with prolactinomas and Cus- hing’s disease, respectively. Conclusion: Although nodular thyroid disease was more common in acromegalic patients, its incidence in patients with prolactinoma and Cushing’s disease were higher than previously reported in our country (23.5%). The most important factors affecting nodule for- mation in functional pituitary adenoma patients were glucose me- tabolism disorders and age. Although a higher frequency of PTC has been reported in acromegalic patients, it was similar for all functional pituitary adenoma patients in our study.
ÖZET
Amaç: Akromegaliklerde nodüler tiroid hastalığı sık görülmesine rağmen, Cushing hastalığı ve prolaktinomalarında artmış sıklığını gösteren yayınlar mevcuttur. Bu nedenle; her bir fonksiyonel hipofiz adenomu, nodüler tiroid hastalığı görülme sıklıkları ve takip sonuçları açısından karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, fonksiyonel hipofiz adenomu tanılı toplam 232 hastanın (138 akromegali, 59 prolaktinoma ve 35 Cushing hastalığı) dahil edildiği retrospektif gözlemsel bir çalışmadır. Her bir fonksiyonel hipofiz adenomu için nodüler tiroid hastalığı görülme sıklıkları, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, cerrahi sonuçları ve papiller tiroid kanseri görülme sıklıkları kaydedilmiştir. Nodülü olan ve olmayan hastalar nodül gelişimiyle ilişkili olabilecek parametreler açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Nodüler tiroid hastalığı; akromegaliklerde (%69), prolaktinomalar (%36) ve CH olanlara (%34) göre daha yüksek (p<0,001) olmasına karşın, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları, ve papiller tiroid kanseri saptanma oranları benzer bulundu. Nodülü olan hastalar (n=128), olmayanlara (n=104) göre daha yaşlıydı (p=0,01) ve glukoz metabolizması bozuklukları daha sıktı (p=0,006). Nodüler tiroid hastalığı olan akromegaliklerde bazal insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri daha yüksek (p=0,01) iken nodülü olan ve olmayan prolaktinoma ve Cushing hastalığı olanlarda sırasıyla bazal prolaktin düzeyleri ve kortizol/adrenokortikotropik hormon düzeyleri benzer saptandı. Sonuç: Akromegaliklerde nodüler tiroid hastalığı sıklığı artmasına karşılık, diğer iki grup için bulduğumuz sıklıklar da ülkemiz için bildirilenlerin (%23,5) üzerindedir. Glukoz metabolizması bozuklukları ve ileri yaş, tüm gruplar için nodül gelişiminde en önemli faktörlerdir. Akromegaliklerde artmış papiller tiroid kanseri sıklığı birçok yayında bildirilmesine rağmen, serimizde papiller tiroid kanseri görülme sıklığı her bir fonksiyonel hipofiz adenomu için benzer bulunmuştur.