ORIGINAL ARTICLE

No Relationship between Osteocalcin and the Microvascular Complications of Type 2 Diabetes
Tip 2 Diyabetin Mikrovasküler Komplikasyonları ile Osteokalsin Arasında İlişki var mı?
Received Date : 26 Aug 2014
Accepted Date : 05 Nov 2014
Doi: 10.4274/tjem.2745 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Osteocalcin, one of the osteoblast-specific proteins is produced and secreted by osteoblasts. Although osteocalcin has been thought to play a role only in bone formation, recent studies have shown that it also enhances insulin sensitivity and insulin secretion from pancreatic beta cells. Several studies have reported lower serum osteocalcin levels in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) than in non-diabetic individuals; and a negative correlation between microvascular complications and osteocalcin levels in type 1 diabetes mellitus (T1DM)  patients. We investigated the relationship between microvascular complications and serum undercarboxylated osteocalcin (uOC) levels in T2DM patients.
Material and Method: One hundred seventy-nine patients with T2DM aged between 30 and 60 years were randomly included in the study; 101 patients with microvascular complications formed the patient group, and the other 78 without a microvascular complication formed the control group. The patients were evaluated for diabetic nephropathy, retinopathy and neuropathy. The ELISA method was used to measure uOC levels.
Results: The two groups were statistically similar with regard to age, gender and body mass index (BMI). Duration of diabetes was shorter in control group than in patient group (p<0.05). HbA1c level in patient group was significantly higher than in controls (p<0.05). There was no statistically significant difference in uOC levels between the groups (p>0.05).
Discussion: There was no relationship between serum osteocalcin levels and the microvascular complications of T2DM.

ÖZET

Amaç: Osteokalsin, osteoblastlar tarafından salınan osteoblasta özgü proteinlerden birisidir. Yakın bir zamana kadar sadece kemik yapımında rol oynadığı düşünülen osteokalsinin, son zamanlarda insülin duyarlılığını ve pankreas beta hücrelerinden insülin salınımını arttırdığına dair bilgiler yayınlanmıştır. Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) hastalarında serum osteokalsin düzeyi, tip 2 DM’si olmayanlara göre daha düşük seviyelerde tespit edilmiştir. Tip 1 DM’de mikrovasküler komplikasyonlar ile osteokalsin düzeyi arasında negatif ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, tip 2 DM hastalarındaki mikrovasküler komplikasyonlar ile serum andekarboksile osteokalsin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Tip 2 DM tanısı ile takip edilen, 30-60 yaş arası hastalar rastlantısal olarak çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın hasta grubu diyabetin mikrovasküler komplikasyonu olan hastalardan (101 kişi), kontrol grubu ise (78 kişi) mikrovasküler komplikasyonu olmayan tip 2 DM hastalarından oluşturuldu. Hastalar diyabetik retinopati, nefropati ve nöropati açısından araştırıldı. Andekarboksile osteokalsin ölçümü ELISA yöntemiyle yapıldı.
Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet ve vücut kütle indeksi açısından istatistiksel olarak fark yoktu. Komplikasyon gelişmemiş grubun diyabet süresi komplikasyon gelişen gruba göre daha kısaydı (p<0,05). Komplikasyon gelişen grubun HbA1c değeri istatistiksel olarak daha yüksek olarak bulundu (p<0,05). Her iki grubun andekarboksile osteokalsin düzeyi açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Tartışma: Serum andekarboksile osteokalsin düzeyi ile tip 2 DM’nin mikrovasküler komplikasyonları arasında ilişki saptanmadı.