ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Neuropsychological Changes and Health-related Quality of Life in Patients with Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism
Asemptomatik Primer Hiperparatiroidizmi Olan Hastalarda Nöropsiklojik Değişiklikler ve Yaşam Kalitesi
Received Date : 27 May 2016
Accepted Date : 01 Feb 2017
Doi: 10.4274/tjem.3538 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Data about neuropsychological impairment and health-related quality of life (HRQOL) in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism (APHPT) is limited. We aimed to investigate the HRQOL, neuropyschological impairment, including depression, anxiety in patients with APHPT who have mildly elevated serum calcium (Ca) levels.
Material and Method: Thirty-seven patients with APHPT and 37 controls were included. The Beck Depression Inventory (BDI), Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and the General Health Questionnaire were administered in all patients, HRQOL was investigated using the Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36).
Results: Serum levels of Ca and parathyroid hormone (PTH) were significantly higher in patients than in controls [(10.92±0.66 vs. 9.49±0.66, p=0.016, and 133 (34-736) vs. 52.95 (25-75.50), p<0.001), respectively]. The levels of serum vitamin D were lower in patients than in controls [12.85 (4.0-62.50) vs. 20.30 (5.90-55.00), p=0.041)]. The patient group had higher BDI scores than controls (12.49±10.34 vs. 7.46±5.33, p=0.011). Patients with APHPT showed lower scores in SF-36 mental health (60.55±20.75 vs. 69.62±14.31, p=0.034), SF-36 physical functioning (55.83±27.30 vs. 75.67±24.18, p=0.002), SF-36 social functioning (66.32±27.69 vs. 82.08±14.89, p=0.003), and SF-36 emotional role functioning (42.55±37.85 vs. 69.30±35.43, p=0.003). The patients showed higher STAI-1 scores (39.95±11.52 vs. 34.70±8.01, p=0.026). We observed that STAI-1 score positively correlated with serum Ca level (r=0.391; p=0.018); and PTH (r=0.341; p=0.042).
Discussion: Our study demonstrated that patients with APHPT have more depressive and anxiety symptoms and lower HRQOL. Our results suggest that HRQOL and neuropsychological changes should also be considered during the clinical follow-up of patients with APHT.

ÖZET

Amaç: Asemptomatik primer hiperparatiroidizmi (APHPT) olan hastalardaki yaşam kalitesi ve nöropsikolojik değişiklikler ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır. Bu çalışmadaki amacımız serum kalsiyum (Ca) düzeyi orta derecede yüksek olan APHPT hastalarını yaşam kalitesi ve nöropsikolojik değşiklikler yönünden incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya APHPT tanısı olan 37 hasta ve 37 kişilik kontrol grubu dahil edilmiştir. Olguların depresyon, kaygı düzeylerini ve yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla Beck Depresyon Envanteri (BDE), Genel Sağlık Anketi, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI), Kısa Form (SF-36) ölçekleri kullanılmıştır.
Bulgular: Serum Ca ve paratiroid hormon (PTH) düzeyleri hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (10,92±0,66 karşılık 9,49±0,66; p=0,016; ve 133 (34-736) karşılık 52,95 (25-75,50), p<0,001). Serum vitamin D düzeyleri hasta grubunda daha düşüktü [12,85 (4,0-62,50) karşılık 20,30 (5,90-55,00), p=0,041]. BDE puanı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (12,49±10,34 karşılık 7,46±5,33; p=0,011). SF-36 ölçeği ile değerlendirilen yaşam kalitesinin bazı bileşenlerinin puanlarının hasta grubunda istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü. Sırasıyla: SF-36 mental sağlık (60,55±20,75 karşılık 69,62±14,31; p=0,034), SF-36 fiziksel fonksiyon (55,83±27,30 karşılık 75,67±24,18; p=0,002), SF-36 sosyal fonksiyon (66,32±27,69 karşılık 82,08±14,89; p=0,003), SF-36 emosyonel rol kısıtlaması (42,55±37,85 karşılık 69,30±35,43; p=0,003). Durumluk kaygı envanteri (STAI-1) puanı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (39,95±11,52 karşılık 34,70±8,01; p=0,026). STAI-1 puanı ile serum Ca düzeyi (r=0,391; p=0,018); ve serum PTH düzeyi (r=0,341; p=0,042) arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edildi.
Tartışma: Çalışmamız APHT hastalarında depresif ve kaygı semptomlarının olduğunu, yaşam kalitesinin de olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Çalışmamızın sonuçları, APHT hasta grubunun yaşam kalitesi ve nöropsikolojik değişiklikler açılarından da takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.