ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Migraine is Strongly Associated with Central Obesity Than with General Obesity: A Case-Control Study
Migren Genel Obeziteden Daha Fazla ve Güçlü Şekilde Santral Obezite ile İlişkilidir: Bir Vaka-Kontrol Çalışması
Doi: 10.25179/tjem.2018-63282 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:25-32
ABSTRACT
Objective: Obesity and migraine are common diseases worldwide, but their association is not confirmed. If an association is proved, weight loss can be made a management objective of a migraine. To assess the risk of migraines in Iraqi patients with general obesity and central obesity. Material and Methods: A case-control, hospital-based study was conducted at Al-Nuaman Teaching Hospital, Baghdad, Iraq from February 2017 to September 2017. One hundred - forty Iraqi patients were enrolled, including 50 patients with migraines and 90 controls without any migraine. General obesity and central obesity were assessed by examining the body mass index and waist-to-height ratio, respectively. Results: There is a significant association between migraines and general obesity and between migraines and central obesity (p<0.001, odds Ratio: general obesity 6.8, central obesity 12.2). Conclusion: The risk of migraines in patients with central obesity is double the risk in patients with general obesity.
ÖZET
Amaç: Obezite ve migren dünya çapında yaygın hastalıklardır, ancak birliktelikleri doğrulanmamıştır. Eğer birliktelikleri kanıtlanırsa, kilo kaybı migren yönetiminde hedef hâline gelebilmektedir. Bu çalışmada, genel ve santral obezitesi olan Irak’lı hastalarda migren riskinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Şubat 2017-Eylül 2017 arasında, Al-Nuaman Eğitim Hastanesinde (Bağdat, Irak) vaka-kontrolü, hastane-tabanlı bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmaya, 50’si migrenli, 90’ı migrensiz olan (kontrol) 140 Irak’lı hasta dahil edilmiştir. Genel ve santral obezite sırasıyla beden kitle indeksi ve bel-boy oranı incelenerek değerlendirilmiştir. Bulgular: Migren ile genel ve santral obezite arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,001, Odds oranı: genel obezite 6,8, santral obezite 12,2). Sonuç: Santral obezitesi olan hastalarda migren riskinin genel obezitesi olan hastalardan iki kat fazla olduğu bulunmuştur.