ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Mean Platelet Volume in Women with Gestational Diabetes
Gestasyonel Diyabetli Kadınlarda Ortalama Trombosit Hacmi
Received Date : 05 Jan 2016
Accepted Date : 11 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.3482 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: Mean platelet volume (MPV) is an indicator of platelet activation which plays an important role in the pathogenesis of atherosclerosis.
The purpose of this study was to compare MPV values in patients with previous gestational diabetes (pGDM), who have different degrees of carbohydrate intolerance with that in women without pGDM; and to retrospectively analyze MPV in these women during pregnancy.
Material and Method: One hundred and five consecutive women with gestational diabetes mellitus (GDM) and 40 women with negative screening for GDM were studied.
Results: There was no statistically significant difference in MPV between women with pGDM and health controls. Although not significant, women with pGDM developing type 2 diabetes had elevated levels of MPV compared to their normoglycemic counterparts (p=0.092). MPV was positively correlated with fasting glucose levels (r=0.215, p=0.009). During pregnancy, the mean platelet volume was significantly higher in women with GDM than in healthy pregnant controls (p<0.05).
Discussion: Our results suggest that alterations in MPV levels are associated with diabetic state rather than underlying insulin resistance.

ÖZET

Amaç: Ortalama trombosit hacmi (MPV) ateroskleroz patogenezinde önemli bir rol oynayan bir trombosit aktivasyon belirtecidir.  Bu çalışmanın amacı farklı düzeylerde karbonhidrat intoleransı saptanmış gestasyonel diyabet (GDM) öyküsü olan kadınlarda ve GDM negatif kontrol grubunda MPV düzeylerini çalışmak; ve bu kadınlardaki gebelik dönemindeki MPV’yi retrospektif olarak analiz etmektir.
Gereç ve Yöntem: GDM tanısı almış 105 kadın hasta ve 40 tarama negatif kontrol çalışmaya dahil edildi.
MPV düzeyleri GDM öyküsü olan kadınlarda normal gebelik öyküsü olan kadınlardan farklı değildi. Anlamlı olmamakla birlikte tip 2 diyabet gelişen GDM öyküsü olan kadınlarda normoglisemik hastalara göre daha yüksek MPV düzeyleri bulundu (p=0,092). MPV açlık glikozu ile pozitif yönde koreleydi (r=0,215, p=0,009).
Bulgular: Gebelik döneminde MPV gestasyonel diyabetli kadınlarda sağlıklı gebe kontrollerden anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05).
Tartışma: Sonuçlarımız ortalama trombosit hacminin altta yatan insülin direncinden ziyade diyabetik durum ile ilişkili olduğunu göstermektedir.