ORIGINAL ARTICLE

Mean Platelet Volume in Various Degrees of Disturbed Carbohydrate Metabolism
Değişik Düzeylerde Karbonhidrat Metabolizma Bozukluklarında Ortalama Trombosit Hacmi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abs­tract

Purpose: Mean platelet volume (MPV) has shown to be increased in patients with Type 2 diabetes mellitus (T2DM) and to be related with increased cardiovascular risk. It is not clear how MPV is affected in prediabetes. We evaluated MPV in patients who have varying degrees of disturbed carbohydrate metabolism.
Material and Method: Among the patients who attended our endocrinology outpatient clinic between June 2009 and May 2010, 510 patients who underwent oral glucose tolerance test (OGTT) for evaluation of obesity and suspected type 2 diabetes mellitus(T2DM) and 780 T2DM patients with regular follow-up were included in this cross-sectional study. The prediabetic patients (n=142) were grouped according to their OGTT. Group 1 (n=52) had normal OGTT, group 2 (n=57) had impaired fasting glucose (IFG) and/or impaired glucose tolerance (IGT) with one-hour plasma glucose <200 mg/dl, group 3 (n=33) had one-hour plasma glucose ≥200 mg/dl in addition to IFG and/or IGT and, group 4 included age-, gender- and body composition-matched patients with T2DM. 
Results: Groups 2 and 3 had higher low-density lipoprotein cholesterol (LDL-K) levels than T2DM group. The level of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in group 4 was lower than in the other three groups. T2DM group had the highest MPV when compared with the other three groups, but MPV did not differ between the groups performing OGTT. MPV increased in patients with T2DM when compared with both control and prediabetic groups. MPV did not change in both patients with prediabetes and prediabetes with one-hour plasma glucose ≥200 mg/dl. These findings may be due to shorter period and relatively lower levels of hyperglycemia and inexistence of vascular complications in state of prediabetes when compared to T2DM.Turk Jem 2012; 16: 6-9


Özet
Amaç: Tip 2 Diabetes Mellitus’ta (DM) ortalama trombosit hacminin (OTH) arttığı gösterilmiş ve OTH’nin kardiyovasküler olaylarla ilişkisi olduğu bildirilmiştir. Prediabette ise OTH’nin nasıl etkilendiği net değildir. Bu çalışmada karbonhidrat metabolizması değişik düzeylerde bozuk olan hasta gruplarında OTH değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Hastalar kesitsel olarak düzenlenen bu çalışmaya Haziran 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında endokrinoloji polikliniğine obezite ve tip 2 Dm şüphesi nedeniyle başvurarak oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapan hastalar (n=510) ve düzenli poliklinik takibi olan Tip 2 DM olguları (n=780) arasından seçildi. Prediyabetik hastalar (n=142) OGTT sonuçlarına göre gruplara ayrıldı. Grup 1’de (n=52) OGTT’si normal olan, grup 2’de (n=57) bozulmuş açlık glukozu ve/veya bozulmuş glukoz toleransı olup, 1. saat glukoz değerleri 200 mg/dl altında olan prediyabet olguları, grup 3’te (n=33) prediyabete ek olarak OGTT birinci saat değeri 200 mg/dl ve üzerinde olan hastalar yer alırken, grup 4’e yaş, cinsiyet ve vücut kompozisyonu uygun olan Tip 2 DM (n=48) hastaları alındı.
Bulgular: Grup 2 ve Grup 3 Tip 2 DM grubuna göre daha yüksek düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K) düzeyine sahipti. Grup 4’te yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K) diğer üç gruba göre daha düşüktü. Tip 2 DM grubunda OTH diğer üç gruba göre daha yüksekti, ancak OGTT uygulanan üç grubun OTH değerleri birbirleri ile karşılaştırıldığında benzer bulundu. Tip 2 DM olgularında hem kontrol hem de prediyabetiklere göre OTH artmıştır. Ancak gerek prediyabet, gerekse prediyabetle beraber OGTT birinci saat değeri 200 mg/dl ve üzerinde olan hastalarda OTH değişmemektedir. Bunun nedeni prediyabette, Tip 2 DM ile karşılaştırıldığında hem hiperglisemi süresinin hem de hiperglisemi derecesinin daha düşük olması ve vasküler komplikasyonların yokluğu olabilir. Türk Jem 2012; 16: 6-9