ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Mauriac Syndrome: Case Report and Review of the Literature
Mauriac Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Received Date : 20 Jan 2016
Accepted Date : 27 Mar 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56496 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:131-135
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
This is a case report of a young male with poorly controlled type 1 diabetes mellitus who presented with the clinical features of diabetic ketoacidosis. Once the patient was stabilized, he was examined for hepatomegaly and elevated liver enzymes. Along with the other clinical features, the patient was diagnosed as a case of Mauriac Syndrome. Mauriac Syndrome, initially described by Mauriac in 1930, is one of the causes of hepatomegaly and elevated liver enzymes in poorly controlled diabetic patients. However, hepatomegaly, growth retardation and other clinical features of the syndrome have been found to be reversible with optimization of insulin therapy. In patients with poorly controlled diabetes, Type 1 diabetic patients must be closely observed for sexual maturation and growth. After optimal therapy has been given, close follow-up is essential to observe the regression of clinical features.
ÖZET
Diyabetik ketoasidozun klinik bulgularıyla prezente olan kötü kontrollü tip 1 diabetes mellitus tanılı genç bir erkek hastayı sunuyoruz. Hasta stabilize edildikten sonra, hepatomegali ve artmış karaciğer enzimleri açısından incelendi. Diğer klinik bulgular eşliğinde, hastaya Mauriac sendromu tanısı koyuldu. Mauriac sendromu ilk olarak 1930’da Mauriac tarafından tanımlanmıştır ve kötü kontrollü diyabetik hastalardaki hepatomegali ve karaciğer enzim yüksekliği sebeplerinden biridir. Hepatomegali, büyüme geriliği ve sendromun diğer klinik bulgularının insulin tedavisinin optimizasyonu ile geri dönebildiği bilinmektedir. Kötü kontrollü diyabet hastalarında, hastalar cinsel matürasyon ve büyüme gelişme açısından yakından izlenmelidir. Optimal tedavi verildikten sonra, klinik bulguların regresyonunu izlemek açısından yakın takip elzemdir.